Toimintaohjeita toisen liiton julistamien työtaistelutoimenpiteiden varalle

Miten toimitaan, jos työpaikallani jokin toinen liitto on julistanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon?

Lähtökohta ylityölle ja vuoronvaihdolle on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta työntekijän suostumus. Muiden liittojen käynnissä oleva työtaistelu ei muuta tätä periaatetta. Tajalaiset päättävät myös muun liiton kiellon voimassa ollessa itse, tekevätkö he ylityötä tai vaihtavatko työvuoroa.

Suostumusta ei tule antaa, mikäli se johtaisi muun liiton toimeenpaneman ylityö- tai vuoronvaihtokiellon tai muun työtaistelun murtamiseen. Vedoten tähän ns. neutraliteettiperiaatteeseen Akavan sairaanhoitajat ja Taja kehottaa kieltäytymään omiin työtehtäviin liittymättömästä ylityöstä tai vuoronvaihdosta, mikäli tarve niihin syntyisi muiden työntekijöiden työtaistelun vuoksi. Kenenkään henki tai terveys ei kuitenkaan kieltäytymisen vuoksi saa tällöinkään vaarantua.

Voiko työnantaja yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa?

Työvuoroluettelo on saatettava kirjallisesti työntekijöiden tietoon viimeistään viikkoa ennen työvuoroluetteloon merkityn ajanjakson alkamista. Tämän jälkeen sitä saa muuttaa vain sovittaessa tai perustellusta syystä.

Jos kunnallinen työnantaja (kunta tai kuntayhtymä) yksipuolisesti muuttaa työvuoroluetteloa KVTES luku III 28 § 2 mom tarkoittamasta perustellusta syystä, tulee työnantajan määräystä noudattaa. Työnantajalta tulee pyytää kirjallinen selvitys perustellusta syystä. Saadun kirjallisen selvityksen voi toimittaa JUKOlaiselle luottamusmiehelleen.

Sen sijaan esimerkiksi yksityisellä terveyspalvelualalla työvuoroluettelon muuttamiseen tarvitaan aina työntekijän lupa eli työnantaja ei voi yksipuolisesti sitä määrätä.

Työnantajalla ei ole kunta-alallakaan oikeutta yksipuolisesti pidentää työvuoroa työvuoron jo alettua.