Akavan sairaanhoitajat ja Taja antoi lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

15.12.2017

Akavan sairaanhoitajat ja Taja pitää uudistusta tärkeänä ja asiakkaiden valinnanvapauden lisäämistä kannatettavana. Uudistuksessa tulee kuitenkin varmistaa, että maakuntien kesken ei synny eriarvoisuutta, vaan palvelut turvataan laadultaan ja saatavuudeltaan yhdenvertaisesti. Akavan sairaanhoitajat ja Tajan näkemyksen mukaan, nyt lausuntokierroksella ollut lakiluonnos ei lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta tai kavenna väestön terveys- ja hyvinvointieroja. On epätodennäköistä, että lakiluonnos myöskään toisi tavoiteltuja säästöjä sosiaali- ja terveysmenoihin.

Valinnanvapauden tarkoituksena on lisätä yksilön mahdollisuuksia vaikuttaa omaa terveyttään ja hyvinvointiaan koskevaan päätöksentekoon aiempaa enemmän. Vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttaa se, millaiset asiakkaan omat valmiudet, tiedot ja taidot, saatu ohjaus ja neuvonta sekä halukkuus valintojen tekemiseen ovat. Asiakkaan näkökulmasta valinnanvapausmallin monimutkaisuus heikentää asiakkaiden mahdollisuuksia toteuttaa valinnanvapautta. Vaikuttaa siltä, että lisää valinnanvapautta syntyy niille henkilöille, jotka tälläkin hetkellä osaavat tehdä omaa terveyttä- ja hyvinvointiaan koskevia päätöksiä ja valintoja. Ehdotettu järjestelmä edellyttääkin nykyistä huomattavasti vahvempaa palveluneuvontaa ja ohjausta. Uudistuksessa tulee varmistaa, että heikoimmassa asemassa olevat ihmiset voivat tosiasiallisesti käyttää valinnanvapauttaan. 

Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen edellyttää onnistunutta sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Akavan sairaanhoitajat ja Tajan näkemyksen mukaan yhtenäisten hoitoketjujen sijaan seurauksena voi olla palveluiden pirstaleisuutta.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja on pienten palveluntuottajien ja ammatinharjoittajien mahdollisuudesta jatkossa toimia palveluntuottajina. Pienillä palveluntuottajilla ja itsenäisillä ammatinharjoittajilla on suuri merkitys maakuntien työllisyyden parantamiseen ja elinvoimaisuuden ylläpitämiseen.

Palveluntuottajien velvoitteissa edellytetään mm selvitystä tutkimus- ja kehittämistoimintaa koskevista periaatteista ja toiminnan laajuudesta. Akavan sairaanhoitajat ja Tajan mielestä palveluntuottajilta tulee edellyttää selvitystä lisäksi myös henkilöstön ammatillisen osaamisen varmistamisesta ja kehittämistoimenpiteistä, selvitystä moniammatillisen johtamisen rakenteesta ja selvitystä hoitotyön tutkimuksesta.

Lausunnossaan Akavan sairaanhoitajat ja Taja ilmaisi huolensa henkilöstön asemaan ja hoitotyön johtamiseen. Akavan sairaanhoitajat ja Taja muistuttaa että, kustannusten hillitseminen ei saa johtaa henkilöstöresurssien leikkaamiseen eikä palvelussuhteen ehtojen heikentämiseen. Jo nyt monissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä on henkilöstövajetta, eikä kustannussäästöillä saa perustella esim. kelpoisuusvaatimuksista tinkimistä palvelun laadun ja vaikuttavuuden kustannuksella.

Puheenjohtaja Helena Vertanen, helena.vertanen@taja.fi, puh 050 309 1349

Toiminnanjohtaja Kukka Junno, kukka.junno@taja.fi, puh 040 507 36 48