Ikääntyneille uusia ruokailusuosituksia

25.11.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos uudistaa ikääntyneiden ruokailusuosituksia. Valtakunnallisesti kattava laatusuositus määrittää, miten iäkkäille järjestetään ja tuotetaan laadukkaat, iäkkäille maistuvat ruokapalvelut.

Suositusten valmistelusta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Työryhmässä on jäseniä VRN:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä yliopistoista. Ryhmään kuuluu lisäksi asiantuntijoita geriatrian, ravitsemusterapian, gerontologisen ravitsemuksen, vanhuspalvelujen ja hoitotyön, ruokapalvelujen, liikunnan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aloilta. VRN:n ja THL:n suositus julkaistaan alkuvuodesta 2020. 

Laadukkaita ja maistuvia

Uusi ikääntyneiden ruokailusuositus on tarkoitettu valtakunnallisesti kattavaksi laatusuositukseksi. Se määrittää, miten järjestetään ja tuotetaan laadukkaat ja iäkkäille maistuvat ruokapalvelut, ateriatuotanto ja -tarjonta, jotka myös täyttävät iäkkäiden ravitsemukselliset tarpeet ja edistävät yhdessä syömistä. Suositus ohjaa myös iäkkäiden ravitsemustilan määrittämistä ja seurantaa sekä ravitsemushoitoa iäkkään toimintakyvyn mukaan. Suosituksen avulla levitetään hyviä käytäntöjä ja lisätään tietoa ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä. 

Suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja palveluasumisessa sekä palvelujen kilpailuttajille että päättäjille. 

Kommentoi suositusluonnosta

Suositusten luonnosta on mahdollista kommentoida aina maanantaihin 9. joulukuuta 2019 klo 16.15 asti.  Luonnoksen laatijat pyytävät perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia.

Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan niin, että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla.  

Linkki kyselyyn: https://thl.fi/fi/-/ikaantyneiden-ruokailusuositukset-uudistetaan-luonnos-julkisesti-kommentoitavana