Taja ja KaVa: Ikääntyneiden hoivapalveluiden lähiesimiesten vähentämisessä säästetään väärästä paikasta

14.6.2019

Olemme huolestuneet ikääntyneiden hoivapalveluista kantautuneista viesteistä, joiden mukaan etenkin lähiesimiesten määrää on vähennetty tai heidän tehtävänkuvaansa on muutettu siten, että heidän työaikansa luetaan täysimääräisesti kuluvan hoivatyöhön. Lähiesimiehet joutuvat johtamaan yhä useampaa yksikköä samaan aikaan ja huolehtimaan hyvän hoivan toteutumisesta, työntekijöiden työhyvinvoinnista, sijais- ja lomajärjestelyistä, seuraamaan ja valvomaan hoivan laatua ja kustannuksia ja kehittämään toimintaa. Yhä useammin tämä tehdään fyysisesti etäällä hoivayksikön arjesta. Tämän lisäksi esimiehillä on keskeinen tehtävä yksikön omavalvontasuunnitelman laatimisesta, seuraamisesta ja päivittämisestä. Omavalvonnan tärkeydestä ollaan viime aikoina keskusteltu paljonkin, ja uusimmassa hallitusohjelmassa omavalvonnan kehittäminen onkin otettu yhdeksi kehittämiskohteeks

Näitä muutoksia on tehty ensisijaisesti kustannussäästöjen vuoksi, mutta tämän kaltaisessa kehityksessä mennään ojasta allikkoon. Hallitusohjelmassa luvataan varmistaa vanhuspalvelujen hyvä johtaminen. Nyt tarvitaan konkreettisia tekoja. Hyvän ja ihmislähtöisen hoivan toteutumiseen tarvitaan osaavaa, ammattitaitoista ja ennen kaikkea pysyvää hoitohenkilökuntaa.

NORDCARE- tutkimushankkeessa kävi ilmi, että yhä useampi vanhojen ihmisten hoivatyössä työskentelevä harkitsee alan vaihtoa ja kokee, ettei saa riittävää tukea esimieheltään. On aivan selvää, että hyvä esimiestyö vaikuttaa positiivisesti hoitajien jaksamiseen, työtyytyväisyyteen, ja sitä kautta myös hyvän ja ihmislähtöisen hoivan toteutumiseen. Vaikka pelkkä esimiestyö ei ratkaise hoivan ongelmia, ei myöskään lähiesimiesten vähentäminen ratkaise kustannusten ja hoivan laadun ongelmia.

On sekä kunnan hoivatyön järjestäjien että ostopalveluiden kilpailuttajien vastuulla huolehtia siitä, että ikääntyneiden hoivayksiköissä on nimetty osaava ja koulutettu esimies, jolla on hoivayksikön kokoon nähden allokoitu riittävästi aikaa hoitaa esimiestehtäviään sekä olla läsnä hoivayksikön arjessa. Vain tällä tavoin voidaan huolehtia siitä, että hoivatyön johtaminen tukee sekä hoitotyöntekijöiden jaksamista ja hyvinvointia että hyvän ja ihmislähtöisen hoivan toteutumista.

Lisätietoja:

Helena Vertanen, puheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, helena.vertanen@taja.fi

Vilhelmiina Lehto, varapuheenjohtaja, Akavan sairaanhoitajat ja Taja, vilhelmiina.lehto@taja.fi

Elisa Tiilikainen, puheenjohtaja, Kasvun ja vanhenemisen tutkijat, elisa.tiilikainen@uef.fi


Akavan sairaanhoitajat ja Taja on valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien etujärjestö. Järjestö kuuluu palkansaajakeskusjärjestö Akavaan.

Kasvun ja vanhenemisen tutkijat on gerontologian alan tutkijoille ja toimijoille tarkoitettu tieteellinen yhdistys. Yhdistyksen toiminta-ajatuksena on edistää hyvän vanhenemisen edellytyksiä ja ikääntymiseen liittyvän tiedon kasvua sekä lisätä ikääntymisen kysymysten parissa työskentelevien yhteistyötä.