Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallituksen näkemyksiä maan hallitusohjelmasta 2019

11.6.2019

Akavan sairaanhoitajat ja Tajan hallitusohjelmatavoite – koulutuksen ja tutkimuksen arvostus - on huomioitu pääosin hyvin uudessa hallitusohjelmassa. Kolmikantaan perustuva sopiminen näyttäisi myös palanneen, mikä on hyvä uutinen ja antaa myös meille tajalaisille monia vaikuttamismahdollisuuksia työelämän kehittämiseen.Maan hallitus tukee yleissitovuuteen perustuvia työ- ja virkaehtosopimuksia sekä paikallisen sopimisen lisäämistä. Naisvaltaisilla sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla koetaan erittäin tärkeänä hallituksen palkkatasa-arvon edistämistavoite.

Tukea ja rahoitusta tutkimukseen ja koulutukseen

Tajan hallitusohjelmatavoitteissa esitettiin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoituksen lisääminen BKT:stä  ja tämä näyttäisi nyt näyttäisi toteutuvan. Hallitus kohdentaa voimavaroja terveydenhuollon tutkimukseen mukaan lukien hoitotyö ja valtion määrärahaa yliopistotasoisen terveyden sekä sosiaalialan tutkimukseen. Pitkäjänteinen rahoitus varmistaa tutkimustyön jatkumisen ja toimintojen kehittämisen.

Sotealan koulutusta on uudistettava, jotta se vastaa työelämän muuttuvia tarpeita. Mm. lähiopetusta on lisättävä. Jatkuva oppimismahdollisuus lisää työhön sitoutumista, alan vetovoimaisuutta ja alan jatkuvaa kehittämistä. Laadukkaan koulutuksen ja jatkuvan oppimisen mahdollisuutta hallitus tukee lisäämällä rahoitusta ja uudistamalla aikuiskoulutuslakia.

Toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen

Hallituksen on jatkettava välittömästi soteuudistusta lähtökohtana laatu- ja asiakasnäkökulma. Sotepalveluiden johtamisen kehittäminen edellyttää tutkittua tietoa ja tiedolla johtamista. Sotepalveluissa tarvitaan myös monialaista osaamista.

Akavan sairaanhoitajat ja Taja kannattaa ammattihenkilöiden työnjaon ja toimintatapojen uudistamista sekä kehittämistä. Sairaanhoitajien ja muiden alan ammattilaisten itsenäiset vastaanotot ja monialaiset hoitotiimit ovat hyviä esimerkkejä uusista toimintatavoista.

Hoidon painopisteen siirtäminen perusterveydenhuoltoon ja peruspalveluihin tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Terveyden edistäminen ja ennalta ehkäisy on huomioitu myös monessa hallituksen tavoitteessa. Hallitus lupaa turvata inhimillisen ja ihmisarvoa kunnioittavan saattohoidon, palliatiivisen hoidon ja kivun hoidon, jotka ovat terveydenhuollon järjestöjen yhteisiä tavoitteita. 

Työelämän kehittäminen

On hyvä, että työtä ja työelämää pyritään parantamaan kolmikantaisesti. Monessa soteen valmistautuvassa organisaatiossa hoitotyön johtoa ja lähiesimiehiä on vähennetty. Resurssit on vedetty liian tiukalle. Se näkyy hoitotyön laadussa ja kehittämisen hiipumisena. Nämä heikentävät työhyvinvointia.

Esimiehet ovat keskeisiä tekijöitä työhyvinvoinnin edistämisessä. Soteorganisaatioiden jokaisella tasolla on oltava hoitotyön johtajia ja lähiesimiehillä on oltava mahdollisuus hyvään johtamiseen. Akavan sairaanhoitajat ja Taja edellyttääkin, että soten valmisteluissa ja arjen työssä hoitotyön johdon sekä työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia on lisättävä.

Henkilöstö on jaksamisensa äärirajoilla ja alan vetovoimaisuus on hiipunut, mikä näkyy alan koulutukseen hakijoiden määrän laskuna ja alalta poistumisena. Työolot on saatava kuntoon ja resurssit on mitoitettava toiminnan mukaan. Palkkausta on myös korjattava samapalkkaisuusperiaatteen mukaan vastaamaan työn vaativuutta.

Hyvän arjen edellytykset

Naisvaltaisella sotealalla työn ja perheen yhteensovittaminen on haaste. Tähän haasteeseen vastaa osittain hallitusohjelman perhevapaauudistus, jota hallitus valmistelee yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. Perheen jäsenten hoitovastuun tasapuolinen jakautuminen lisää naisten työssäkäyntiä. Se mahdollistaa myös naisten parempaa urakehitystä.

Työelämän joustot lisäävät työhyvinvointia ja työhön sitoutumista. Työssä olevilla olisi oltava entistä parempi mahdollisuus ikääntyvien omaisten hoitoon työaikajoustojen ja hoivavapaiden avulla. Myös laitos- ja kotihoidon turvaaminen auttavat. Kun omainen on hyvässä ja turvallisessa hoidossa, se auttaa työssä olevia hyvään arkeen.

Hoitajat hoitajan töihin

Vanhusten hoidossa hoitajat hoitajan töihin ja avustavaa henkilöstä kodinhoitotehtäviin! Hoitajista on pulaa jo nyt. Hallitus aikoo säätää hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismäärästä 0,7 ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä. On tärkeätä, että mitoituksiin lasketaan vain koulutettu hoitohenkilöstö. Hoiva- ja hoitajamitoituksia ei voida toteuttaa ilman avustavan henkilöstön lisäämistä. Mitoituksissa tulisi huomioida asiakkaiden hoitoisuus. On myös otettava huomioon se, että kotihoidossa on suuri määrä vanhuksia ja että sielläkin on pulaa hoitajista. Ympärivuorokautiseen hoivaan ei saa siirtää henkilöstöä kotihoidosta.

Hallituksen tavoitteet ovat pääosin hyviä ja kannatettavia. Akavan sairaanhoitajat ja Taja on kuitenkin huolissaan ohjelman konkretian puutteesta ja rahoituksesta. Riittävätkö rahat kaikkien tavoitteiden toteuttamiseen?

Hallitusohjelmassa aiotaan selvittää monia asioita. Tämä on sinänsä kannatettavaa, mutta haluamme painottaa, että tavoitteisiin pääsemiseksi vaaditaan konkreettisia toimenpiteitä.

Lisätietoa:       

puheenjohtaja Helena Vertanen, helena.vertanen@taja.fi puh. 050-309 1349

toiminnanjohtaja Kukka Junno, kukka.junno@taja.fi puh. 040 507 3648