Terve ja työkykyinen Suomi

22.2.2019

Akavan terveyspoliittinen ohjelma

Akavan tavoitteet

 • Sosiaali- ja terveyspolitiikan painopiste siirretään terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja kuntouttavaan toimintaan.
 • Tavoitteena on vähentää terveyseroja.
 • Pääsyä perusterveydenhuoltoon parannetaan ja vahvistetaan sosiaalialan osaamista, perustason sosiaalipalveluiden saatavuutta sekä perusterveydenhuollon moniammatillista osaamista.
 • Erikoissairaanhoidon sekä perusterveyden- ja sosiaalihuollon rahoitusvastuu siirretään samalle taholle. Palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja järjestelmän toimivuus edellyttää, että vastuu palveluiden järjestämisestä siirretään kuntia suuremmille toimijoille.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusjärjestelmää yksinkertaistetaan ja lisätään sen kustannusvaikuttavuutta ja läpinäkyvyyttä.
 • Huolehditaan siitä, että sairauksiin on aina tarjolla oikea-aikaista ja tarpeeseen vastaavaa hoitoa, tukea ja kuntoutusta sekä toimivat palvelupolut, mukaan lukien hyvin järjestetyt saattohoitopalvelut.
 • Ohjataan resursseja suusairauksien ehkäisyyn ja lisätään ihmisten tietoisuutta suunterveyden merkityksestä yleisterveydelle.
 • Parannetaan lääkehoidon kokonaisuuden hallintaa, hyödynnetään tehokkaammin lääkehuollon ammattilaisten osaamista ja kehitetään apteekkeja terveyspalvelujärjestelmän osana.
 • Tehostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvontaa ja yhtenäistetään niiden kriteerit kansallisesti. Valvonnan pitää kohdistua hoidon ja hoivan laatuun erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevilla ryhmillä.
 • Tuetaan kaikissa ikäryhmissä hyvinvointia lisääviä kulttuuri- ja harrastusmahdollisuuksia sekä liikunnallista ja aktiivista elämäntapaa erilaisin kannustein.
 • Lisätään taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutustu Akavan terveyspoliittiseen ohjelmaan