Lausunnot ja kannanotot

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry vaikuttaa antamalla lausuntoja ja kannanottoja lainsäädäntövalmisteluun, erilaisiin hankkeisiin ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan.

Lausunto hallituksen esitykseen uudeksi asiakas- ja potilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosesityksistä

Lausunto HE Kudoslain muuttamisesta

Kannanotto Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmisteilla olevaan pilottiosastojen johtamisjärjestelmään

Kannanotto Iäkkäiden henkilöiden palveluiden laatusuositukseen, hoitotyön johtamisen näkökulmasta

Lausunto esityksestä Valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Kannanotto Säkylän kunnan hoitotyön johtamisjärjestelyihin

Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laieksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä Valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laieksi

Lausunto hallituksen esitykseen alkoholilain kokonaisuudistuksesta

Lausunto hallituksen esitykseen säteilylain kokonaisuudistuksesta

Hoitotyön näkökulma sivuutettu eutanasia-keskustelussa

Akavan sairaanhoitajat ja Taja kannanotto Iäkkäiden laitoshoidon perusteet-alatyöryhmän muistio

TAJA kannanotto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtamisjärjestelmään

TAJA:n lausunto Hallituksen linjaus itsehallintoalueiden perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen

Lausunto sote-järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluun