Sote-resepti

Tieteellinen tutkimus luo vahvan perustan sosiaali- ja terveyspalveluille. Tutkittu tieto on vaikuttavan, laadukkaan, kustannustehokkaan ja hyvän hoidon kulmakivi. Sektorirajat ylittävää monitieteistä tutkimusta ja tutkimustietoa tarvitaan sote-palveluiden kehittämistyössä, alkaen käytännön hoitotyöstä päätöksentekoon ja hallintoon. Kokonaisuudessa tarvitaan niin hoitotyön, hallinnon, työhyvinvoinnin kuin työelämän tutkimusta.

 • Terveystieteiden sekä hallinnon ja työelämän tutkimuksen määrärahoja lisätään
 • Tutkimusrahoituksen pitkäjänteisyys lyhyiden hankerahoitusten sijaan
 • Tutkimus-, kehitys-, ja innovaatio (TKI) osuutta BKT:stä lisätään
 • Sote-palveluiden kehittämisessä nojataan tutkittuun tietoon. Kehittämistyötä tehdään yhdessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa
 • Yliopistosairaaloiden sekä terveystieteellisen tutkimuksen yhteistyötä vahvistetaan
 • Hyödynnetään monitieteisiä lähestymistapoja, jotka osaltaan mahdolllistavat sosiaali- ja terveyspalveluiden monialaisen integraation

Toimintaympäristön muutokseen vastaaminen. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio, digitalisaatio ja erilaiset monituottajamallit vaikuttavat merkittävästi johtamiseen, työnteon perustehtävien suorittamiseen sekä moniammatillisten tiimien toimintaan. Ammattiryhmien rajat hälvenevät ja osaamisen vaatimukset muuttuvat. Kun toimintaympäristö muuttuu, siihen ei voida vastata pelkillä organisaatioratkaisuilla. Kaiken ytimenä on toiminnan muutos, joka tarkoittaa uudenlaista osaamista, mahdollisesti uusia työnkuvia ja urapolkuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Tulevaisuuden osaamistrapeiden tunnistaminen, kehittäminen ja ammatillisen päätöksenteon vahvistaminen edellyttävät jatkuvaa osaamisen kehittämistä.

 • Hoitotyön johtajien ja lähiesimiesten määrää lisätään
 • Työntekijäiden mahdollisuuksia kehittää omaa työtään parannetaan
 • Itseohjautuvuuden keinoja hyödynnetään työelämässä
 • Asiantuntijuutta ja yhteistyöosaamista arvostetaan
 • Mahdollistetaan kouluttautuminen ja oman osaamisen kehittäminen
 • Opiskelijalle turvataan laadukas lähiopetus ja ohjaus

Hyvän arjen edellytykset. Työn ja perheen yhteensovittaminen on työelämän haaste erityisesti naisvaltaisilla aloilla. Perheenjäsenten hoitovastuu ei aina jakaudu tasaisesti. Erilaiset työelämän joustot kuten hoivavapaan mahdollistaminen sairaan ikääntyneen lähiomaisen vuoksi säästävät yhteiskunnan resursseja vähentämällä ikääntyneiden turhia sairaalakäyntejä ja muita hoitotarpeita. Tämä lisää myös työelämän tasa-arvoa, sillä hoivavastuu on usein naisten harteilla. Työn ja perheen yhteensovittamisen mahdollistaminen on myös merkittävä työhyvinvoinnin tekijä.

 • Perhevapaauudistus toteutetaan tukemaan tasa-arvoista työelämää
 • Etätyö ja erilaiset työjärjestelyt kuten joustotyö otetaan rohkeammin käyttöön
 • Työelämä joustaa työntekijän elämäntilanteen mukaan erilaisin työaikajärjestelyin, joita kehitetään yhdessä työntekijöiden kanssa
 • Työstä voi ottaa hoitovapaata huonokuntoisen ikääntyneen perheenjäsenensä hoitamista varten

Akavan sairaanhoitajat ja Taja hallitusohjelmatavoitteet