Ehdolla hallitukseen

Syyskokouksessa 21.11.2019 valitaan hallituksen jäseniä erovuoroisten tilalle. Alla ehdokkaiden esittelyjä, lista täydentyy vielä. Sivulla kannattaa piipahtaa siis vielä uudemmankin kerran!

Marja-Leena Arffman, Oulu        

Olen Marja-Leena Arffman, sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri, pääaine terveyshallintotiede, hoitotyön opettaja, toimin terveydenhuollon ylitarkastajana Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Minulle tärkeitä asioita ovat terveyden- ja sairaanhoitotyö, ammatillisen osaamisen jatkuva kehittäminen ja tukeminen sekä hoitotyön ja hoitotyön johtamisen moniammatillinen yhteistyö. Lisäksi suomalaisessa yhteiskunnassa näen tärkeänä palvelujen alueellisen tasa-arvon, palvelujen laadun ja hoitoon pääsyn. Itsekin liikuntaa monenlaisessa muodossa harrastavana (juossut mm. 10 maratonia)  viittaan urheilumaailmaan ja ajattelen, että yhdistyksen jäsenet ovat seuran omistajia, sen ylin päätöksentekijä. Sen alla toimii joukkueen johtona yhdistyksen hallitus, valmentajana toiminnanjohtaja ja pelikentällä yhteisen asian puolesta pelaavat yhdistyksen työntekijät.
 

Mona Halla, Espoo           

Olen sairaanhoitaja. Olen työskennellyt sairaanhoitajana yli 20 vuotta, joista reilut kymmenen unelma-ammatissani anestesiahoitajana. Olin mukana perustamassa adressia, jossa tavoitteena nostaa sairaanhoitajien peruspalkka 3000€/kk.– Haluan edelleen heittää viestiä neuvottelijoille, jotta palkka vastaisi koulutusta, työnvaativuutta ja vastuuta. Palkka tulisi saada samalle tasolle muiden vastaavien koulutusten kanssa. Sen pitää myös vastata työnvaativuutta ja vastuuta, jotta meillä Suomessa riittäisi jatkossa hoitajia hoitamaan potilaita. Myös työoloihin ja resursseihin on panostettava. 

Haluan nostaa esiin sairaanhoitajien työn vastuullisuutta ja vaativuutta. Riittävällä resurssoinnilla ja palkkauksella pystytään takaamaan, että sairaanhoitajat voivat tehdä työnsä sydämellä ja ammattitaidolla, tinkimättä laadusta tai omasta toimeentulosta.

Jarkko Koskiniemi, Helsinki           

Olen 29-vuotias terveystieteiden maisterivaiheen opiskelija. Taustoiltani olen sairaanhoitaja (yamk) ja työskentelen tällä hetkellä HUSilla sydänkirurgian teho-osastolla.

Toivoisin voivani vaikuttaa akateemisesti koulutettettujen asemaan ja näkyvyyteen työmarkkinoilla, yleiseen ammatti imago kuvaan sekä alan vetovoimaisuuteen mm. digi näkyvyyttä lisäämällä. Lisäksi toivoisin voivani vaikuttaa yhteiskunnallisesti, niin että tulevaisuussa sosiaali- ja terveyspalvelut olisivat kaikkien saavutettavissa ennalta ehkäisevästi, tehokkaasti ja tasa-arvoisesti.

Sunna Rannikko, Turku    

Olen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja TtM. Tällä hetkellä työstän väitöskirjatutkimusta Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksella tohtorikoulutettavan palkkapaikalla. Väitöskirjatutkimuksessani tutkin aivoverenkiertohäiriöpotilaiden kokemuksia arvokkuudesta, yksityisyydestä ja autonomiasta.
Hoitotyössä itselleni tärkeitä ovat eettisesti korkealaatuinen hoito, asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö. Hoitotyön etiikassa itselleni korostuu asiakkaan kunnioittava kohtaaminen kaikissa hoitotyön toiminnoissa. Lisäksi pidän tärkeinä näkökulmina yksikön eettistä ilmapiiriä ja erilaisia tuen muotoja eettisesti korkealaatuisen hoidon maksimoimiseksi. Asiakaslähtöisyydessä pidän tärkeänä, että tämän muodostaminen pohjautuu aitoon asiakkaiden kuunteluun ja toimintamallien muodostamiseen niiden pohjalta. Näyttöön perustuvan hoitotyön edistämiseksi tarvitaan sekä tutkimusevidenssiä sekä osaamista tämän jalkauttamiseen. Eettisesti korkealaatuisella hoidolla, asiakaslähtöisyydellä ja näyttöön perustuvalla hoitotyöllä edistetään asiakkaan laadukasta hoitoa.
Laadukas hoito vaatii toteutuakseen hyvinvoivan henkilökunnan ja riittävästi resursseja. Haluan vaikuttaa henkilökunnan työhyvinvointiin esimerkiksi työympäristöön ja työn kuormittavuuteen vaikuttavissa tekijöissä sekä palkkauksessa. Laadukkaan hoitotyön toteuttamiseen tulee varata riittävästi resursseja huomioiden muun muassa hoitajaresurssit ja koulutuksen parhaiden käytänteiden toteutumisen varmistamiseksi.

 

Hanna Renkola, Jyväskylä             

Olen sairaanhoitaja (AMK, englanninkielinen tutkinto) ja valmistun terveystieteiden maisteriksi (TtM) vuoden vaihteessa. Pääaineeni on liikuntalääketiede ja sivuaineeni kognitiivinen neurotiede. Koen tärkeäksi esimerkiksi hoitopolkujen kehittämisen terveydenhuollossa kokonaisvaltaisempaan suuntaan. Esimerkiksi liikkumattomuuteen liittyvät terveyshaitat sekä kustannukset, ikääntyvä väestö ja kasvupaine terveydenhuollon menoissa vaativat liikunnan ottamista erityiseksi yhteiskunnalliseksi kehittämisen kohteeksi.  Liikunnan hyödyntämistä eri sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa olisi mahdollista tehostaa muun hoidon rinnalla ja se tulisikin saada luontevaksi osaksi hoitopolkuja. Tämä vaatii eri sektoreiden ja ammattialojen yhteistyötä. Lisäksi minulle tärkeitä teemoja ovat mm. mielenterveys ja kansainvälisyys.

Olen innostunut asettumaan ehdolle Tajan hallitukseen, sillä nautin vaikuttamisesta tärkeiksi kokemiini asioihin ja uskon, että hallituksessa tämä on mahdollista. Olen helposti innostuva ja luova ajattelija, ja uskoisin tuovani mukanani uusiakin näkökulmia. Arvostan monitieteellistä ja -ammatillista yhteistyötä ja nautin tiimityöskentelystä tällaisissa ympäristöissä. Järjestötoiminnasta minulla on kokemusta voimistelun saralla. Olen kansainvälinen tuomari ja koulutan tuomareita ja valmentajia. Olen myös ollut mukana kehittämässä akrobatiavoimistelun tuomareiden koulutusjärjestelmää ja urapolkua Suomessa. 

Soile Ridanpää-Vuolle, Tampere       

Olen esh ja TtM (hoitotiede pääaine ja hoitotyön johtamisen koulutusohjelma, Tay). Tämän vuoden loppuun Pirkanmaan sote-koordinaattorina ja sitten palaan Hoitotyön johtajaksi Ylöjärven kaupunkiin. Olen ollut monessa mukana; arjen hoitotyötä niin erikoisairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossa, samoin hoitotyön johtamista sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä virkatyöni ohella eli olen ollut myös hyvinvointikoordinaattori. Olen vahvasti verkostotoimija eli laajat verkostot niin paikallis- kuin valtakunnankin tasolla (esim. Pirkanmaan kuntien sote-toimijat ja  muiden maakuntien sote-verkostot, sairaanhoitopiirit, thl, Kuntaliitto, ministeriöitä, Ruokavirasto, järjestöjä, hanketoimijoita, Kela, VRK, asukas -ja asiakasfoorumit, Twitterissä yli 800 seuraajaa…).

Haluan edistää ja tukea hoitotyön asiantuntijoiden, johtajien, arjen sote-toimijoiden toimintaedellytyksiä muuttuvassa sote-kentässä, luoda yhteishenkeä, tuoda näkyvyyttä hoitotyön ammattilaisten osaamisesta ja korkeasta ammattitaidosta päättäjien tietoisuuteen sekä edistää verkostotoimijuutta yhteisten asioiden äärellä. Haluan myös lisätä Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry:n tunnettavuutta ja jäseniä lähellä olevaa tukea sekä välittämistä.

 

Eva Storgårds, Espoo              

Pitkän urani aikana olen toiminut sekä perustyössä sh/ terveydenhoitajana että erilaisissa kehittämis- ja johtamistehtävissä sote-alalla, mm osastonhoitajana, kotihoitopäällikkönä ja perusturvajohtajana.  Olen myös pitkään toiminut sairaanhoidon opettajana. Tutuksi on tullut sekä julkinen-, yksityinen- että järjestösektori. Muistan, kun terveystieteitä alettiin kehittämään omana tieteenalana ja hoitajien arvostusta nostamaan omana ammattiryhmänä. Paljon hyvää ollaan saavutettu, mutta paljon työtä on edessä pitämään edes saavutettu paikkamme nykyisessä ja tulevassa värikkäässä sote-kentällä.

Haluan tehdä työtä sen eteen että: johtajakoulutus hoitoalalla olisi yhtenäisempi ja arvostetumpi, hoitajat saavat tehdä heidän koulutusta vastaavaa työtä laadukkaasti, hoitajien osaamista ja arvostusta nostetaan, terveystieteen arvot ja visiot paremmin näkyvät kentällä, palkka vastaa koulutusta ja vastuuta, työntekijöidenolosuhteet kentällä olisi paremmat, hoito-ala olisi kiinnostava ala myös tulevaisuudessa

Koulutukseltani olen Th ja KM ( aikuiskasvatus, kansanterveys-, hoito- ja terveyshallintotiedettä) ja olen myös opiskellut NHV:ssä jolloin olen tutustunut pohjoismaiden eri sote-malleihin. Olen aktiivisesti seurannut sote-uudistusta ja tulen jatkamaan sitä suurella kiinnostuksella. Toivon, että koulutukseni ja kokemukseni ovat riittävät yhdessä Tajalaisten kanssa työstää liittomme asioita eteenpäin. Ihmisenä olen positiivinen kehittäjä. Vapaa-aikanani nautin luonnossa oleskelusta, laulan kuorossa ja nautin yhdessäolosta lasten perheiden ja monien ystävien kanssa.

Taru Vuorio, Helsinki            

Olen positiivinen ja tavoitteellinen, sekä helposti asioista innostuva tyyppi, joka aidosti välittää toisista ja on kiinnostunut ihmisten hyvinvoinnista, sekä oikeuksista. Olen vakivirassa Valviralla ja tällä hetkellä toimin ylitarkastajana ammattioikeuksien osastolla. Valmistuin terveystieteiden maisteriksi keväällä 2019 sosiaali- ja terveyshallintotieteen pääaineesta. Tämän lisäksi suoritan toisessa yliopistossa hallintotieteiden maisterin tutkintoa julkisjohtamisen pääaineessa. Aiempi työhistoriani painottuu terveydenhuollon puolelle, missä olen toiminut pääasiassa psykiatrisissa hoitotyön tehtävissä. Töiden ja opintojen ohella pyrin tekemään sellaisia asioita, jotka tuovat elämääni iloa ja väriä. Pidän liikunnasta, mökkeilystä, lukemisesta ja ihmisten kanssa olemisesta. Minulle tärkeitä asioita ovat oikeudenmukaisuus, luottamus, hyväksyntä ja ymmärrys. Kannatan yhteistä ymmärrystä luovaa keskustelua ja olen erityisesti kiinnostunut terveyspolitiikasta. Koen tärkeäksi myös hyvien työolojen luomisen.