Lapsuuden emotionaalinen laiminlyönti heijastuu aikuisiän mielenterveyteen

Lapsuuden traumakokemukset heijastuvat pitkälle aikuisikään. Mielenterveyden ongelmista kärsiviä ja yleisväestön aikuisia tutkinut Raimo Salokangas havaitsi: - Erityisesti emotionaalinen laiminlyönti lapsuudessa yhdistyi aikuisiän kokemukseen, jonka mukaan ihmiset suhtautuivat tutkittavaan negatiivisesti. Kokemus oli miehillä voimakkaampi kuin naisilla.

Salokangas tutki Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessaan lasten traumakokemuksia. Hän selvitti mm. lapsuuden kaltoinkohtelun ja traumakokemusten vaikutuksia yksilöiden kokemuksiin siitä, miten muut ihmiset suhtautuvat heihin. Hän tutki myös, miten lapsuuden traumakokemukset yhdistyvät aikuisiän itsetuhoisuuteen ja psykiatrisiin häiriöihin.

– Kaikki lapsuuden traumakokemukset yhdistyivät merkitsevästi aikuisiän alkoholiongelmiin. Naisilla seksuaalinen hyväksikäyttö ja fyysinen kaltoinkohtelu yhdistyivät suoraan alkoholiongelmien esiintymiseen. Miehillä vastaavat yhteydet välittyivät pääasiassa masentuneisuuteen.

– Yhteiskunnan tuleekin ryhtyä toimenpiteisiin tasapainoisen perhe-elämän tukemiseksi ja suhtautua todella arvostavasti lapsiin sekä heidän hyvinvointiinsa. Myös julkisella medialla on tärkeä rooli näissä toimenpiteissä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin uuden suomenkielisen lapsuuden kaltoinkohtelun ja traumakokemusten arviointiin kehitetyn instrumentinTrauma and Distress Scale:lla (TADS) käyttökelpoisuutta.

LKT, VTM Raimo Salokankaan väitös ”Childhood adverseties and mental ill healt” tarkastetaan 27.11.2020 Turun yliopistossa.

Väitös on luettavissa verkossa.