På svenska

Akavas sjukskötare och Taja rf är en riksomfattande intressebevakningsorganisation för ledare och sakkunniga inom social- och hälsovård samt de som studerar inom branschen. Organisationen bevakar medlemmarnas professionella, utbildningsmässiga och ekonomiska intressen, stödjer upprätthållning och utveckling av medlemmarnas yrkeskunskaper samt främjar utveckling av välfärdsservice.

Akavas sjukskötare och Taja verkar för medlemmarnas avlöning, arbetsförhållanden och utbildning samt främjar medlemskapets allmänna förutsättningar för verksamhet och stödjer den slags social- och hälsovårdspolitik som främjar befolkningens hälsa, välbefinnande, bra vård och service.

Organisationen stödjer medlemmarnas möjligheter att arbeta i en sådan ställning och inkomstnivå som motsvarar deras utbildning och kunskaper. Organisationens syfte är också att påverka samhället på lokal, regional, nationell och internationell nivå.

Du kan bli medlem i Akavas sjukskötare och Taja rf om du

 • har avlagd sjukskötarexamen på högskole- eller institutnivå
 • har avlagd lägre eller högre högskoleexamen
 • har avlagd högre yrkeshögskoleexamen inom hälsovård
 • är verksam ledare eller expert inom social- och hälsovårdsbranschen

Studerande på ovannämnda utbildningar är också varmt välkomna som medlemmar!

Akavas sjukskötare och Taja rf organiserar både regionala och riksomfattande utbildningar för sina medlemmar. Utöver aktuell information erbjuder utbildningarna också möjligheter att träffa andra medlemmar och bilda nätverk. Medlemstidningen Pro terveys innehåller forskningsbaserad information om aktuella ämnen. Tidningen fungerar också som forumet där medlemmar kan presentera deras egen forskning. Organisationen delar också varje år ut stipendier till medlemmarna.

Som medlemsförmåner får du

 • försäkringsförmåner; olycksfallsförsäkring för fritiden, professionell ansvars- och rättsskyddsförsäkring samt rabatt på försäkringsavgifter från Turva.
 • Förmåner på banktjänster på Danske Bank
 • Member+ - förmånstjänst
 • utbildningar och evenemang
 • rabatter för fritidsaktiviteter
 • webbinarier och videoarkivet i Uraportaali
 • mentornätverket
 • tillgång till Mediuutiset-nyheterna
 • Tajas studentnätverk för de studerande

Akavas sjukskötare och Taja rf:s medlemsavgift är 1,05 % från huvudtjänstens förskottsinnehållspliktiga bruttolön (inkl. grundlön, erfarenhetstillägg, årsbundna tillägg och andra motsvarande lönedelar), dock högst 40 euro per månad och 480 euro per år. Från tidsperioder utan lön (arbetslöshet, föräldraledighet, studieledighet) är avgiften 8 euro per månad. För heltidsstuderande är medlemskapet gratis. För yrkesutövare på heltid är medlemsavgiften 11 euro per månad.

I medlemsavgiften ingår medlemskapet i arbetslöshetskassan Erko!

Mera information toimisto@taja.fi