UKK Lomautus

Määräaikaiset muutokset työsopimuslakiin 1. huhtikuuta

Työsopimuslakiin tuli huhtikuun alussa määräaikaisia muutoksia koskien määräaikaisten työntekijöiden lomauttamista, koeaikaa, takaisinottovelvollisuutta sekä lomautusten ilmoittamis- ja vähimmäisneuvotteluaikoja. Muutokset ovat voimassa joulukuun loppuun.

• Määräaikaisessa työsuhteessa oleva voidaan lomauttaa tuotannollis–taloudellisin perustein.

• Työsuhteen purkaminen koeajalla voi perustua myös tuotannollis–taloudellisiin syihin.

• Lomautusten ilmoitusaika lyheni viiteen päivään. Julkistyönantajilla se on kuitenkin edelleen 14 päivää.

• Työsopimuslain takaisinottovelvollisuus piteni neljästä yhdeksään kuukauteen.

• Yritysten yhteistoimintalain mukainen neuvotteluaika lyheni viiteen päivään.

Määräaikainen muutos työttömyysturvalakiin 1. huhtikuuta – 31. joulukuuta 2020.

Huhtikuun alusta voimaan tullut työttömyysturvalain määräaikainen muutos laajentaa lomautetun oikeutta työttömyysetuuteen. Sen mukaan lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen huolimatta yritystoiminnasta tai opiskelusta.

• Muutos koskee 16. maaliskuuta tai sen jälkeen alkaneita lomautuksia ja on voimassa joulukuun loppuun.

• TE-toimisto ei muutoksen voimassaollessa tutki lomautetun työstä kieltäytymistä eikä työllistymissuunnitelmaan tai sitä korvaavaan palveluun liittyviä laiminlyöntejä.

• Lomautetun on kuitenkin otettava vastaan työnantajan yksilöidysti tarjoamaa työtä.

• Työttömyysetuuden saaminen edellyttää ilmoittautumista työnhakijaksi TE-toimistoon.

Muutokset eivät koske valtiota, kuntia, evankelisluterilaista kirkkoa eivätkä muita julkistyöantajia. Lakimuutokset perustuvat työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelemaan koronakriisipakettiin, joka sisälsi useita toimenpide-ehdotuksia hallitukselle.

Määräaikaiset muutokset työttömyysturvalakiin 16. maaliskuuta – 31.joulukuuta

• Työttömyysetuutta heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä: Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen alkamista edeltävä viiden päivän omavastuuaika poistui. Lomautetut ja irtisanotut työntekijät saavat työttömyysetuuden työttömyyden ensimmäisestä päivästä alkaen.

• Työttömyyspäivärahan edellytyksenä oleva palkansaajan työssäoloehto lyheni 26:sta 13 kalenteriviikkoon. Myös työttömyyskassan jäseniltään edellyttämä jäsenyysehto lyhenee puolella.

• Turva pitkässä työttömyydessä kohenee: Lomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluta päivärahan enimmäismaksuaikaa. Työttömyysturvan enimmäiskesto on 300 tai 400 päivää. Enimmäiskeston perusteena ovat työhistoria ja päivärahan saajan ikä.

Voiko työnantaja lomauttaa koronavirusepidemian aikana?

Työnantajalla on lomautusperusteiden täyttyessä mahdollisuus lomauttaa työntekijä joko määräajaksi tai toistaiseksi keskeyttämällä työnteko kokonaan: Jos työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat tilapäisesti vähentyneet (esimerkiksi jokin toiminnon määräaikainen lopettaminen), eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta.

Työnantaja voi myös lyhentää työntekijän lain tai sopimuksen mukaista säännöllistä työaikaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä lomauttamisen perusteen kannalta.

Ennen lomautusta työnantajan on käytävä läpi yhteistoimintalakien mukaiset neuvottelut, joissa työnantajan on neuvoteltava toimenpiteen perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Voiko työnantaja lomauttaa/irtisanoa epidemian aikana ilman yhteistoimintaneuvotteluja?

Lähtökohta on, että normaalit yhteistoimintaneuvottelut on käytävä.

Poikkeuksellisissa toiminnan vaarantumiseen liittyvissä tilanteissa yhteistoimintalakeihin sisältyy kuitenkin mahdollisuus ryhtyä toimenpiteisiin ilman edeltäviä neuvotteluja, jos nämä syyt estävät yhteistoiminnan. Myös tässä tilanteessa neuvottelut on käytävä mahdollisimman pian esteen poistuttua. Neuvottelussa työnantajan on selvitettävä syy poikkeukselliseen menettelyyn.

Mahdollisuutta poiketa yhteistoiminnasta on tulkittava erittäin suppeasti, eikä poikkeamista voi käyttää keinona säästää henkilöstömenoista.

Mitä teen, jos minut lomautetaan?

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Te-toimiston sivuille ja joitakin viikkoja myöhemmin ole yhteydessä Erkon työttömyyskassaan. Mikäli työssäoloehtosi ei ole täyttynyt, ole yhteydessä Kelaan.