Säännöt

Hyväksytty 5.3.2020

1 §
NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry, Akavas sjukskötare och Taja rf. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen pöytäkirjakieli on suomi.

2 §
TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä ammattijärjestönä valvoa heidän ammatillisia, koulutuksellisia, sosiaalisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia etujaan, edistää heidän ammattitaitonsa kehittymistä, lisätä jäsenten yhteenkuuluvuutta ja arvostusta sekä edistää ammattialan, terveydenhuollon ja hyvinvointipalvelujen kehitystä Suomessa ja kansainvälisellä tasolla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja tukee yhdistyksen toimintapiirissä tapahtuvaa jäsentoimintaa

- neuvottelee ja tekee työmarkkinasopimuksia sekä toimii yhteistyössä muiden ammattijärjestöjen, neuvottelujärjestöjen sekä muiden terveysalan järjestöjen ja yhteistyötahojen kanssa

- vahvistaa jäsentensä ammatillisuutta, asemaa ja arvostusta sekä vaalii terveystieteiden akateemisten johtajien ja asiantuntijoiden järjestöllisiä perinteitä

- seuraa yhteiskunnallista kehitystä ja vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon, niitä koskevaan lainsäädäntöön sekä terveydenhuoltoalan koulutukseen ja tutkimukseen

- harjoittaa julkaisu-, koulutus- ja kustannustoimintaa, järjestää kokous- ja opintotilaisuuksia sekä neuvottelupäiviä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia tai rahankeräyksiä, hankkia ja omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Yhdistys voi perustaa ja ylläpitää toimintansa kannalta tarpeellisia rahastoja. Niiden perustamisesta ja säännöistä päättää yhdistyksen kokous. Rahastojen hoidosta vastaa hallitus.

Yhdistys voi liittyä jäseneksi sellaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin järjestöihin, organisaatioihin ja elimiin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Liittymisestä näihin järjestöihin ja niistä eroamisesta päättää hallitus.

Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 §
JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai korkeakoulu- tai opistoasteen sairaanhoitajatutkinnon tai terveydenhuollon ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö tai sosiaali- ja terveydenhuollon johtotehtävissä ja erityisasiantuntijatehtävissä toimiva henkilö. Yhdistyksen jäsenenä voi lisäksi olla rekisteröity yhdistys. Päätöksen jäseneksi hyväksymisestä tekee hallitus.

Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä edellä mainittuja tutkintoja opiskelevan henkilön, joka voi valmistumisen jälkeen jatkaa varsinaisena jäsenenä. Hallitus toteaa jäsenaseman muutoksen jäsenen suostumuksen mukaisesti.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi siirtyä eläkeläisjäseneksi omasta ilmoituksestaan, kun hän on jäänyt eläkkeelle.

Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen kannattajajäseneksi yksityisen henkilön, rekisteröidyn yhdistyksen, säätiön ja oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on ansiokkaalla tavalla vaikuttanut tai huomattavalla tavalla edistänyt liiton tarkoitusperiä.

4 §
JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä, toimii vastoin yhdistyksen arvoja ja tarkoitusperiä tai laiminlyö jäsenelle kuuluvat velvoitteet. Ennen erottamispäätöksen tekemistä jäsenelle on varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Mikäli jäsen on jättänyt maksamatta yhdistyksen jäsenmaksun kuuden (6) viimeksi kuluneen kuukauden ajalta, hallitus voi katsoa hänet eronneeksi.
Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

5 §
JÄSENMAKSU

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden vahvistaa yhdistyksen kokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Hallituksella on oikeus päättää jäsenmaksun maksukäytännöstä.

Jäsenmaksua voidaan alentaa tai vapauttaa jäsen jäsenmaksuvelvollisuudesta osittain tai kokonaan. Perusteena voi olla eläkkeelle siirtyminen, opiskelu, työttömyys, sairaus, perhevapaa, vuorotteluvapaa tai muu vastaava syy. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §
TOIMIELIMET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.

7 §
YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään huhti-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on kirjallisesti esitetty hallitukselle.

Hallituksen on lähetettävä kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen yhdistyksen jäsenille jäsenkirjeellä, sähköpostilla, yhdistyksen kotisivuilla tai ilmoittamalla yhdistyksen lehdessä viimeistään neljätoista (14) päivää ja ylimääräiseen kokoukseen viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on äänioikeus ja vaalikelpoisuus varsinaisella jäsenellä, jolla ei ole maksettavaksi erääntyneitä yhdistyksen jäsenmaksuja kokousta edeltäneen vuoden lopussa. Kunniajäsenellä on äänioikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta.

Opiskelijajäsenellä, kannattajajäsenellä ja yhdistyksen toimihenkilöllä on yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ottaen huomioon lain ja näiden sääntöjen määräykset. Äänten mennessä tasan vaali ja suljettu lippuäänestys ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, se on esitettävä perusteluineen kirjallisesti hallitukselle viimeistään 90 vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa.

8 §
YHDISTYKSEN VARSINAISEN KOKOUKSEN TEHTÄVÄT

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

- käsitellään hallituksen laatima kertomus yhdistyksen toiminnasta edelliseltä vuodelta

- käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto edellisen vuoden tileistä ja taloudenhoidosta

- vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

- käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- päätetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle

- päätetään jäsenmaksun suuruus

- päätetään hallituksen jäsenten kulu- ja matkakorvauksista ja palkkioista sekä tilintarkastajan palkkiosta

- valitaan joka kolmas vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi

- valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle

- valitaan seuraavan vuoden tilejä tarkastamaan yksi hyväksytty tilintarkastaja sekä hänelle varamies tai KHT-tilintarkastusyhteisö

- käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat

Lisäksi yhdistyksen kokouksen tehtävänä on

- päättää yhdistyksen toimintalinjoista ja suuntaviivoista

- ohjata hallituksen toimintaa

- perustaa yhdistyksen rahastot ja vahvistaa niiden säännöt

- päättää kiinteän omaisuuden hankkimisesta, myymisestä ja kiinnittämisestä sekä toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamisesta

- päättää työmarkkinakeskusjärjestöön ja neuvottelujärjestöön liittymisestä ja eroamisesta sekä toiseen ammattijärjestöön liittymisestä tai yhdistymisestä
- käsitellä yhdistyksen kokoukselle osoitetut aloitteet

- kutsua yhdistyksen kunniajäsenet

- päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

- päättää yhdistyksen purkautumisesta

9 §
HALLITUS

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) jäsentä, hallituksen jäsenistä yhden (1) tulee valituksi tullessaan olla liiton opiskelijajäsen ja yhdeksän (9) liiton varsinaisia jäseniä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa kauden jälkeen, aluksi arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä viisi (5) muuta hallituksen jäsentä on paikalla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä, varapuheenjohtajan kutsusta tai vähintään yhden kolmasosan (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatiessa.

Hallitus voi asettaa toimikaudekseen alaisuudessaan toimivia ja sille vastuullisia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä sekä määrätä niiden tehtävät.

10 §
HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Sen lisäksi, mitä yhdistyslaissa ja näissä säännöissä on muualla määrätty, hallituksen tehtävänä on

- edustaa yhdistystä ja johtaa sen toimintaa

- vastata liiton työmarkkina- ja sopimusneuvottelutoiminnasta

- päättää liiton työtaistelutoimenpiteistä ja työtaisteluavustuksista

- vastata yhdistyksen taloudesta ja omaisuudesta, laatia tilinpäätös sekä

laatia ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

- valita yhdistyksen edustajat yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisiin järjestöihin ja yhteisöihin

- päättää yhdistyksen huomionosoitusten myöntämisestä

- ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt sekä vahvistaa heidän palkkausperusteensa, muut työehdot ja tehtävät

- huolehtia yhdistyksen toiminnan strategisesta kehittämisestä ja hoitaa muut yhdistystä koskevat asiat

11 §
NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä hallituksen sihteerin tai hallituksen erikseen määräämän henkilön kanssa.

12 §
TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla maaliskuun 31. päivään mennessä valmiina luovutettavaksi tilintarkastajalle, jonka tulee suorittaa yhdistyksen hallinnon ja talouden tarkastus ja antaa lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen kokousta.

13 §
SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Yhdistyksen sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on muutosta kannattanut.

14 §
YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa, jos kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä on päätöstä kannattanut.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat on käytettävä jäsenten koulutustoimintaan ja lähellä yhdistyksen toimintaa olevaan tarkoitukseen sekä lahjoittajien ja testamentintekijöiden tahdon mukaisesti siten kuin jälkimmäisessä purkamiskokouksessa päätetään.

15 §
MUUT MÄÄRÄYKSET

Näillä sääntömuutoksilla ei vähennetä sääntöjen voimaantulohetkellä olleiden jäsenten etuja tai oikeuksia.