Lausunnot ja kannanotot

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry vaikuttaa antamalla lausuntoja ja kannanottoja lainsäädäntövalmisteluun, erilaisiin hankkeisiin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaan.

Sote-liittojen yhteiskannanotto hallitusohjelmaan: Henkilöstön aseman heikentämisestä ja rahoituksen leikkauksesta luovuttava

Akavan ja jäsenliittojen kannanotto hallitusneuvotteluihin ay-jäsenmaksun verovähennysoikeudesta työntekijän verotuksessa

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Kannanotto Ylöjärven kaupungin hallintosäännön päivittämiseen

Kooste lausunnosta valtioneuvoston luonnoksesta koulutuspoliittiseksi selonteoksi

Kuka hoitajia johtaa? – Lähiesimiesten merkitys on keskeinen laadukkaan hoidon turvaamisessa

Lausunto sitovasta henkilöstömitoituksesta sekä hoitoisuuden arvioinnista ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä

Lausunto hoitajamitoituksen määrittely, esimiestyön turvaaminen ja tutkimukseen perustuva kehittämistyö otettava ikääntyneiden hoivassa vakavasti

Mielenterveysjärjestöt vaativat toimia sateenkaarinuorten mielenterveyden tukemiseksi ja itsemurhien ehkäisemiseksi.

Lausunto valtioneuvoston kudosasetuksen muuttamiseksi

Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksesta opiskelijaksi ottamisen perusteista

Lausunto hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain 3 ja 48§:n muuttamisesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Lausunto hallituksen säädösmuutosesityksistä terveydenhuoltolakiin koskien sairaanhoitajien rajatun lääkkeenmääräämisen koulutuksen kustannuksista

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriön esitykseen eräiden terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstöryhmien sekä eläinlääkäreiden yhteisiä pohjoismaisia työmarkkinoita koskevan sopimuksen muuttamiseen

Lausunto hallituksen esitykseen uudeksi asiakas- ja potilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunto hallituksen rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosesityksistä

Lausunto HE Kudoslain muuttamisesta

Kannanotto Kainuun sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän valmisteilla olevaan pilottiosastojen johtamisjärjestelmään

Kannanotto Iäkkäiden henkilöiden palveluiden laatusuositukseen, hoitotyön johtamisen näkökulmasta

Lausunto esityksestä Valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä

Kannanotto Säkylän kunnan hoitotyön johtamisjärjestelyihin

Lausunto hallituksen esitys eduskunnalle laieksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain muuttamisesta sekä Valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta

Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laieksi

Lausunto hallituksen esitykseen alkoholilain kokonaisuudistuksesta

Lausunto hallituksen esitykseen säteilylain kokonaisuudistuksesta

Hoitotyön näkökulma sivuutettu eutanasia-keskustelussa

Akavan sairaanhoitajat ja Taja kannanotto Iäkkäiden laitoshoidon perusteet-alatyöryhmän muistio

TAJA kannanotto Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän johtamisjärjestelmään

TAJA:n lausunto Hallituksen linjaus itsehallintoalueiden perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi

Kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen

Lausunto sote-järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Kannanotto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain valmisteluun