Neuvottelujärjestöt

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on Akavan neuvottelujärjestö, joka neuvottelee julkisen sektorin ja näihin verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimukset sekä palkkaratkaisut. JUKO:lla on henkilöjäseniä runsaat 200 000. Kuntien palveluksessa jäsenistä on noin 65 %, valtiolla noin 20 %, yliopistoissa noin 12 % ja seurakunnissa 3 %. JUKO:lla on noin 3600 luottamusmiestä. Luottamusmiehet neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen ongelmissa.

Terveyspalvelualan Unioni edustaa niitä terveyspalvelualan työntekijöitä, jotka työskentelevät yksityisissä terveyspalveluja tuottavissa yrityksissä ja yleishyödyllisten työnantajien palveluksessa. Terveyspalvelualan Unioni neuvottelee työehtosopimuksesta yhdessä Elinkeinoelämän keskusliittoon kuuluvan Hyvinvointiala HALI ry:n kanssa.Työehtosopimusta sovelletaan sen jäsenjärjestöjen jäseniin. Työehtosopimuksen perusteella valitut luottamusmiehet edustavat työpaikoilla kaikkien jäsenliittojen jäseniä. Terveyspalvelualan Unionin nykyinen jäsenmäärä on noin 6 000.

Terveyspalvelualan Unioniin kuuluvat jäsenjärjestöt:

JHL

Jyty

Kuntoutusalan Asiantuntijat

Talentia

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL

Suomen Työterveyshoitajaliitto STTHL

Akavan sairaanhoitajat ja Taja ry

Ylemmät toimihenkilöt YTN on Akavan yksityissektorin neuvottelujärjestö, joka neuvottelee ja sopii ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksista ja palkkaratkaisuista teollisuudessa sekä liike- ja palvelualoilla. YTN:llä on tällä hetkellä yli 30 valtakunnallista tai yrityskohtaista työehtosopimusta.

Akavan yrittäjät ovat pää- tai sivutoimisia yrittäjiä, taikka itsensätyöllistäjiä, kuten ammatinharjoittajia, freelancereita, yksinyrittäjiä taikka apurahansaajia. Akavan jäsenliitoissa on kaikkiaan lähes 30000 yrittäjäjäsentä.

AKY - Akavalaiset yrittäjät toimii yhteistyöjärjestönä liittojen yrittäjäjäsenten ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnalle. Se edustaa yrittäjiä ja itsensätyöllistäjiä, sekä valvoo heidän oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Järjestö nostaa esiin toimintaympäristöön liittyviä epäkohtia, esittää ehdotuksia yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi, luo ja levittää hyviä käytäntöjä reilun työelämän luomiseksi.