Osallistava muutosjohtaminen lisää työhyvinvointia

Ne hoitotyön ammattilaiset, jotka saavat tietoa organisaatiomuutoksesta jo suunnitteluvaiheessa, kokevat olevansa muutoksen jälkeenkin työyhteisössä arvostettuja. He ovat myös tyytyväisiä työpaikan sosiaaliseen kulttuuriin eli työntekijöiden yhteishenkeen, kollegiaalisuuteen ja esimiehen toimintaan. Tämä käy ilmi tuoreesta Tampereen yliopiston tutkimuksesta.

Alle kolmannes (28 %) hoitotyön ammattilaisista ilmoitti saaneensa organisaatiomuutoksista tietoa hyvissä ajoin eli muutoksen suunnitteluvaiheessa. Puolet tutkimukseen osallistuneista (49 %) sen sijaan oli saanut muutoksesta tietoa vasta juuri ennen muutoksen toteutumista ja liki neljännes (23 %) vasta muutoksen yhteydessä.

Tutkija Tuuli Turjan aineistona oli Tilastokeskuksen työolotutkimus. Otoksessa olivat mukana vastaajat, jotka olivat ilmoittaneet, että heidän silloisessa työpaikassaan oli tehty organisaatiomuutos.

-Aika pieni joukko tämä alle kolmannes. Herää kysymys, miksi tietoa pantataan, kun tiedetään, että työtä tai työn organisointia muutettaessa paras asiantuntija on ihminen, joka sitä työtä tekee, Turja huomauttaa.

Organisaatiomuutos sosioteknisenä muutoksena tarkoittaa mielekkään työelämän ja teknisten muutosten yhteensovittamista. Keskustelu sai alkunsa, kun työntutkijat kritisoivat 1950-luvulla sitä, että hiilikaivostoiminnan ja -työn muutosta suunnittelivat ihmiset, jotka eivät olleet itse tehneet alan työtä. Sosioteknisen näkökulman mukaan tiettyä työtä tekeviä ihmisiä kannattaa kuunnella, koska he tietävät, mitä muutokselta odotetaan ja kuinka se saadaan toimimaan käytännössä.

Turjan tutkimus osoittaa, että muutokseen osallistamisella on myös työhyvinvoinnillinen merkitys.

-Jo pelkästään työntekijöiden informoiminen tulevasta muutoksesta kasvattaa työyhteisön sosiaalista pääomaa ja työntekijöiden tunnetta arvostetuksi tulemisesta.

-Tulos osoittaa sen, että jos halutaan pitää terveydenhuollossa vähiin käyvät työntekijät tyytyväisinä, heitä kannattaisi sitouttaa myös osallistamalla muutoksiin aktiivisina tekijöinä.

…………

Tuuli Turja työskentelee tutkijana Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamassa Proshade-hankkeessa. Proshade kehittää taloudellisen tiedon ja vaikuttavuustiedon sekä potilaiden tuottaman tiedon käyttöä päätöksenteossa. Lisäksi se tutkii ja arvioi jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollon organisaatioissa ja potilaiden hoitopäätöksissä.

Julkaistu 9.2.2022

Tampereen yliopisto

Kuva: Pixabay

Kooste: Anne-Maj Aunula