Tutkimus: Digitalisaatio sekä kuormittaa että lisää työn mielekkyyttä – huomiota kiinnitettävä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tehtävien digitalisointiin

Tampereen yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkimus osoittaa, että suomalaiset palkansaajat kokevat digitalisaation lisänneet sekä työn mielekkyyttä että kuormittavuutta. Aineiston alakohtaiset erot havainnollistavat, että digitalisoinnin toteutuksesta löytyy parannettavaa sote-alalla.

Tutkimuksen mukaan tehtävien digitalisoinnista seurannutta "digistressiä" koetaan eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla.

Tampereen yliopiston ja Työterveyskeskuksen tutkimuksesta ilmenee, että työelämän digitalisointi on koettu suomalaisten palkansaajien keskuudessa kuormittavana. Tutkimuksessa käytetyn aineiston vastaajista kaiken kaikkiaan 43 prosenttia kokee digitalisaatio lisänneen työn kuormittavuutta. Vastaajista 18 prosenttia kokee digitalisaation vähentäneen työn kuormittavuutta ja vajaat 40 prosenttia että se ei ole vaikuttanut kumpaankaan suuntaan.

Aineiston sosiaali- ja terveydenhuoltoalan vastaajista 80 prosenttia kokee tehtävien digitalisoinnin lisänneen työn kuormittavuutta ja 20 prosenttia vähentäneen sitä, kun tarkastellaan ainoastaan työkuorman kasvua tai keventymistä kokeneita vastaajia. Sote-aloja enemmän digitalisaation koettiin kuormittavan ainoastaan koulutuksen alalla.

Digitalisaation koetaan lisänneen työn kuormittavuutta mutta samalla myös sen mielekkyyttä

Työn kuormittavuus ei tarkoita automaattisesti heikompaa työtyytyväisyyttä: tutkimukseen vastanneista suurimman joukon muodostivat henkilöt, jotka kokevat digitalisoinnin lisäävän samanaikaisesti sekä työn kuormittavuutta että sen mielekkyyttä. 80 prosenttia kaikista vastaajista oli joko melko tai erittäin tyytyväisiä siihen, miten digitalisaatio on vaikuttanut heidän työhönsä.

Suuressa kuvassa näyttää siltä, että digitalisaatioon liittyvät mahdolliset haasteet tai kasvava työkuorma eivät lannista vaan motivoivat. Tutkija Tuuli Turja kuvaa, että tutkimuksen valossa suomalaiset työpaikat ovat myös keskimäärin hyödyntäneet digitalisaatiota tavalla, joka on onnistunut tukemaan työhyvinvointia:

– Uusiin teknologioihin tutustuminen työssä ja vaikutusmahdollisuudet työyhteisössä ovat tulostemme perusteella vahvassa yhteydessä teknologiseen työhyvinvointiin, hän kertoo tiedotteessa.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan vastaajista 73 prosenttia kokee digitalisaation vaikutukset työhön mielekkäänä eli osuus on hieman kokonaistulosta pienempi. Alan sisällä eroteltuna lääkärit ja johtotehtävissä olevat kokevat tehtävien digitalisoinnin vaikutukset mielekkäämpänä kuin esimerkiksi sairaanhoitajat ja sosiaalityöntekijät.

Tehtävien digitalisoinnin toteutuksessa parannettavaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla

Vaikka tutkimustulokset viittaavat siihen, että digitalisoinnin toteutus on monin paikoin onnistunutta, parannettavaa on.

– Työpaikoilla olisi syytä tukea edelleen työntekijöiden digilukutaitoa ja tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia, Turja sanoo.

Digitalisoinnin toteutuksessa on tutkijoiden mielestä olennaista, että työntekijät kokevat työn mielekkyyden sen myötä kasvavan. Tutkimusaineistosta nousee esiin vastaajien joukko, joka vastasi digitalisaation vähentäneen työhyvinvointia. Heistä osa kokee työkuorman kasvaneen digitalisaation myötä ja osa puolestaan sen keventyneen.

Tutkijoiden mukaan huomiota tulisi kiinnittää erityisesti heihin, jotka kokevat tehtävien digitalisoitumisen samanaikaisesti sekä kuormittavana että työn mielekkyyttä laskevana. Tällaista ”digistressiä” esiintyy tutkimuksen mukaan eniten sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla: alalla työskentelevistä vastaajista 22,3 prosenttia kokee, että digitalisaatio heikentää työtyytyväisyyttä ja lisää kuormitusta.

Tulevaisuudessa olisi tartuttava erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalalle kasaantuneeseen teknologiseen pahoinvointiin. Tutkimuksessa esitetään, että jo voimakkaasti digitalisoidun sote-alan töissä hyödynnettävän teknologian tulisi olla tarpeeksi itsenäistä ja työtä keventävää, ei työnkuvaa entisestään laajentavaa ja tehostamiseen keskittyvää.

Lue tutkimusartikkeli: View of Traces of Technological Well-being: Digi-uplifters and Digi-downsifters

Tampereen yliopiston tiedote

Teksti: Iina Nieminen