Hoitotyön kuvaamiseen yhtenäisiä käsitteitä

Suurin osa psykiatrian erikoissairaanhoidon palveluista tapahtuu avohoidossa. Sairaanhoitajat ovat suurin potilaiden kanssa työskentelevä ammattiryhmä. Heidän käyttämistään hoidollisista interventioista, joilla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen, on tarjolla niukasti tutkittua tietoa.

VTM Maria Ameel tutki, soveltuuko kansainvälinen hoitotyön interventioluokitus kuvaamaan hoitotyön toimintoja aikuispsykiatrian avohoidossa Suomessa. Luokitus sisältää yli 500 hoitotyön interventioita, jotka muodostuvat pienemmistä osista.

Hoitajat kuvasivat luokituksen interventiokäsitteistön tekevän työn näkyväksi ja auttavan sen jäsentämisessä. Luokitus oli tunnistettava ja kattava. Luokituksen avulla tuli esille muilta ammattiryhmiltä sairaanhoitajille siirtyneitä tehtäviä.

Sairaanhoitajien työssä keskeisiksi nousivat interventiot, jotka tukevat potilaan ja omaisten selviytymistä voimavaralähtöisesti. Myös erilaiset potilas- ja omaisryhmille suunnatut interventiot olivat yleisiä sekä tutkimuskirjallisuudessa että hoitotyön toimintaympäristössä. Tämä on tärkeää huomioida hoitotyön peruskoulutuksessa.

Väitös tarkastetaan 12.3.2021 Turun yliopistossa.

Väitöstilaisuutta voi seurata: https://utu.zoom.us/j/67375775116