Hoiva-alan yritysten kannattavuuden mittaaminen

Hoiva-alan yrityksen rahallinen johtaminen perustuu samoihin lainalaisuuksiin kuin muidenkin yritysten kannattavuuden johtaminen. Yrityksen kannattavuuden seuranta ei ole monimutkaista, mutta kannattavuusmittarin valinnalla on merkitystä.

KTM Riikka Holopainen tutki laskentatoimen ja rahoituksen alan väitöskirjassaan yksityisten hoiva-alan pk-yritysten kannattavuustekijöitä Suomessa. Tutkimus keskittyi erityisesti johdon laskentajärjestelmien, asiakaskeskittyneisyyden ja digitalisaation yhteyksiin yritysten kannattavuuteen. Väitöskirja pohjautuu neljään tutkimusartikkeliin kansainvälisissä julkaisuissa.

Laki velvoittaa kunnan ottamaan laajan vastuun yksilön hoidosta, mutta ne tarvitsevat yksityisten terveydenhoitoyritysten palveluja toteuttaakseen lain vaatimukset. Yritykset toimivat julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa.

Johdon laskentajärjestelmillä oli positiivinen yhteys toiminnalliseen tulokseen, kun asiakaskeskittyneisyyden ja digitalisaation suhde toiminnalliseen tulokseen oli negatiivinen. Kun kannattavuutta mitattiin laajemmalla koko pääomantuoton muuttujalla (ROA), saatiin positiivinen tulos digitalisaation ja kannattavuuden väliselle suhteelle. Havaintona oli, että kannattavuusmittarin valinta vaikuttaa tuloksiin.

Teorialla ja käytännöllä yhteyttä

Määrällisten tutkimusten tulokset vahvistettiin laadullisessa tapaustutkimuksessa. Esimerkiksi asiakkaiden keskittyminen luo yritysten kilpailua. Sen uskottiin vaikuttavan negatiivisesti kannattavuuteen pitkällä aikavälillä, mutta toisaalta helpottavan työskentelyä ja parantavan tulosta lyhyellä aikavälillä. Johdon laskentajärjestelmät ja digitalisaatio voivat lisätä kannattavuutta. Toisaalta ne vaativat yrityksen resursseja.

Väitös vahvistaa teorian ja käytännön yhteyttä. Hoivayrityksen kannattavuuteen myönteisesti vaikuttavia toimintamenetelmiä yksilöidään esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnissa ja yhteisöllisyydessä sekä innovaatioissa. Tutkimus huomioi yhtenä kannattavuuden tekijänä myös johdon ominaisuudet.

KTM Riikka Holopaisen väitöskirja Profitability of SMEs in the Private Social and Healthcare Sector in Finland tarkastettiin Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 16.4.2021.

Vastaväittäjänä oli professori Marko Järvenpää Vaasan yliopistosta. Kustoksena oli professori Mervi Niskanen Itä-Suomen yliopistosta.

Väitöskirja verkossa.

Teksti Anne-Maja Aunula