Ilmansaasteiden yhteisvaikutus ennenaikaiseen synnytykseen

Ilmansaastealtistusten yhteisvaikutusten merkityksiä ennenaikaisen synnytyksen riskiin ja kohtukuolemaan on tutkittu vähän. Tutkimustulokset olivat myös ristiriitaisia.

Nazeeba Siddikan tutkimushankkeessa arvioitiin ilmansaasteiden raskaudenaikaisen altistumisen yhteisvaikutuksia ennenaikaisen synnytyksen riskiin. Samalla vedettiin yhteen tutkimustieto raskaudenaikaisen ilmansaastealtistuksen vaikutuksista kohtukuolemariskiin.

Tutkimushankkeessa toteutettiin systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja siihen pohjautuva meta-analyysi. Tutkimuspopulaatio käsitti Espoon kohorttitutkimuksen 2568 espoolaista jäsentä, jotka syntyivät vuosina 1984-1990.

Pienhiukkasilla ja otsonialtistuksella saattaa olla synergistisiä vaikutuksia ennenaikaiseen synnytykseen. Ennenaikaista synnytystä edeltävän viikon aikaisilla ilmansaastealtistuksilla ei havaittu tilastollisesti merkitseviä yhteisvaikutuksia. Meta-analyysin perusteella raskaudenaikainen altistus ilmansaasteille lisää kohtukuoleman riskiä.

Ilmansaasteiden aiheuttaman ennenaikaisen synnytyksen ja kohtukuoleman riskien ehkäisemiseksi yhdyskuntailman laatua pitäisi parantaa lainsäädännön avulla sekä ilmansuojeluohjeiden tuella. Me tarvitsemme keinoja vähentää ilmansaasteiden määrää myös maailman vähemmän saastuneilla alueilla.

Tutkimuspopulaatio käsitti Espoon kohorttitutkimuksen 2 568 espoolaista jäsentä, jotka syntyivät vuosina 1984-1990. Tutkimuksessa arvioitiin yksilökohtaisesti ilmansaasteiden pitoisuudet käyttämällä leviämismalleja ja hyödyntämällä maankäytön regressiomalleja. Ilmansaasteiden vaikutuksia kohtukuolemaan selvitettiin systemaattisesti PubMed-, Scopus- ja Web of Science-tietokannoista haettujen alkuperäisjulkaisujen pohjalta.

M.Sc (Public Health) Nazeeba Siddika väitteli Oulun yliopistossa 27.10.2020

Väitös luettavissa verkossa.