Koulutus yksin ei riitä takaamaan näyttöön perustuvan toiminnan toteutumista

Koulutuksen tueksi tarvitaan myös muutoksia rakenteissa.

Terveystieteiden maisteri Elina Koota tarkasteli väitöskirjassaan päivystyshoitajien näyttöön perustuvaa toimintaa edistäviä koulutusinterventioita ja niiden tuloksellisuutta aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa. Koota kehitti monimuoto-opetuksena toteutettavan näyttöön perustuvan toiminnan koulutuksen päivystyshoitajille. Koulutus suunniteltiin käytännönläheiseksi ja sen päätavoitteena oli, että päivystyksessä työskentelevät sairaanhoitajat omaksuvat näyttöön perustuvan toiminnan perusvalmiudet omassa päivystyshoitotyössään.

Tutkimuksen koeryhmä sai monimuoto-opetuksena toteutettavan koulutuksen ja kontrolliryhmä suoritti koulutuksen täysin itseohjautuvasti. Näyttöön perustuvan toiminnan koulutuksen vaikuttavuutta arvioitiin vertaamalla päivystyshoitajien näyttöön perustuvan toiminnan tietoja, taitoja, minäpystyvyyttä ja käytänteitä sekä asenteita näyttöön perustuvaa toimintaa kohtaan ennen koulutusta ja sen jälkeen. Monimuoto-opetuksena toteutettu näyttöön perustuvan toiminnan koulutus osoittautui paremmaksi tavaksi kuin koulutuksen suorittaminen itseopiskeluna. Kuuden kuukauden kuluttua koulutuksesta saadut hyödyt olivat selvästi nähtävillä, mutta 12 kuukauden kuluttua osaaminen oli laskenut samalle tasolle kuin ennen koulutusta.

TtM Elina Koota väitteli 16.10.2020 Oulun yliopistossa. Väitös "The development of an evidence-based practice educational intervention and its effectiveness on emergency nurses’ attitudes, knowledge, skills, self-efficacy and behavior" on luettavissa verkossa.

Väitöstiedote Oulun yliopiston verkkosivuilla.