Leikkauspotilaan huomioiminen lisää potilastyytyväisyyttä

Väitöstutkimuksessa kehitettiin uusi leikkaushoitotyön toimintamalli.

Kirurgiset prosessit ovat äärimmilleen vakioidut. Potilaan odotetaan kotiutuvan hyvinkin pian leikkaustoimenpiteen jälkeen. Jokainen potilas on yksilö ja osa potilaista tarvitsee enemmän henkistä tukea ja rohkaisua itsehoitoon. Myös sairaanhoitajien hoitotyöhön kaivataan uusia toimintatapoja työn mielekkyyttä lisäämään.

Maria Pulkkinen kehitti uuden leikkaushoitotyön toimintamallin. Se tarjoaa potilaalle sekä yksilökeskeistä että jatkuvaa hoitoa leikkausprosessin aikana. Malli varmistaa laadukkaan ja korkeatasoisen potilashoidon toteutumisen leikkausosastolla.

Uudessa leikkaushoitotyön mallissa tavanomaisen hoitopistekohtaisesti vaihtuvan sairaanhoitajan sijaan sama anestesiahoitaja hoitaa potilasta läpi koko leikkausprosessin, leikkausosastolle saapumisesta leikkausosastolta poistumiseen ja käy lisäksi tapaamassa potilasta vuodeosastolla leikkauksen jälkeisenä päivänä.

– Potilaat kokivat tulleensa kohdatuksi yksilöinä ja heillä oli mahdollisuus vaikuttaa omaan hoitoonsa. He arvostivat hoidon jatkuvuutta leikkausprosessin aikana ja kokivat, että anestesiahoitaja kuunteli heitä ja heidän mielipiteitään. Anestesiahoitajan henkinen tuki ja rohkaisu koettiin erittäin tärkeäksi.

-Anestesiahoitajat kokivat, että heillä oli riittävästi aikaa hoitaa potilasta tyydyttävällä tavalla. He kokivat myös, että olivat onnistuneet tukemaan ja rohkaisemaan potilasta luottamaan omaan kykyynsä selviytyä omasta hoidostaan kotiuduttaan sairaalasta.

Uusi toimintamalli vähentää potilaiden ahdistusta

Hoitajapula on maailmanlaajuisesti tunnistettu tosiseikka. Nyt tarvitaan uusia innovatiivisia interventioita vanhojen toimintatapojen sijaan lisäämään hoitajien työn mielekkyyttä ja heidän sitoutumistaan organisaatioon.

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ennen leikkausta ahdistuneiksi itsensä kokeneet potilaat hyötyivät eniten uudesta leikkaushoitotyön toimintamallista. Erityistä huomioita tulisi kiinnittää polven tekonivelleikkaukseen tuleviin potilaisiin.

– He kärsivät ahdistuksesta muita potilasryhmiä enemmän. Heidän sairaalassaoloaikansa oli muita pidempi. Tulevaisuudessa tulisi kehittää mittari, jolla ahdistuneisuutta voitaisiin mitata jo hyvissä ajoin ennen suunniteltua leikkausta.

TtM Maria Pulkkisen hoitotieteen väitös ”A New practice model to organize perioperative nursing care” tarkastetaan Turun yliopistossa 15.10.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Merja Miettinen (Kuopion yliopistollinen keskussairaala) ja kustoksena dosentti Kristiina Junttila (Turun yliopisto).

Tekstikooste: Anne-Maj Aunula