Pelillinen mobiilisovellusinterventio kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla

Tutkimuksen päätarkoituksena oli kehittää pelillinen mobiilisovellusinterventio sen vaikuttavuuden arvioimiseksi lasten päiväkirurgisella hoitopolulla. Tavoitteena oli tuottaa uutta tutkimustietoa päiväkirurgiaan soveltuvasta interventiosta, josta hyötyvät lapset ja heidän vanhempansa hoitopolun eri vaiheissa. Tutkimus koostui seuraavista kolmesta vaiheesta: I järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, II haastattelu- ja kyselytutkimus sekä III satunnaistettu kontrolloitu tutkimus (RCT). Viimeisestä vaiheesta kuvattiin pelillinen mobiilisovellusinterventio ja sen vaikuttavuuden arvioinnin protokolla tutkimuksen menetelmät -osiossa.

Vaiheen I järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa oli mukana 722 lasta (n = 8 tutkimusta). Näistä tutkimuksista tehtiin kaksi meta-analyysia. Toiseen valittiin kuusi tutkimusta, joissa arvioitiin lapsen (n = 560) ahdistuneisuutta, ja toiseen kolme tutkimusta, joissa arvioitiin vanhemman (n = 257) ahdistuneisuutta.

Tulosten mukaan internetpohjaisia interventioita oli kahdenlaisia: joko lasta aktivoivia (n = 6) tai passiivisia (n = 2) sovelluksia. Molemmilla oli vaikuttavuutta lasten ahdistuneisuuden vähenemiseen ja vanhempien tyytyväisyyden lisääntymiseen. Sen sijaan niiden vaikuttavuudesta lasten kivun vähenemiseen tai vanhempien ahdistuneisuuden vähenemiseen ei ollut riittävää näyttöä.

Terveydenhuollon asiantuntijoiden (n = 15) haastattelututkimus osoitti, että digitaalinen pelillinen mobiilisovellus voi toimia tiedon, hoidon ja ohjauksen apuvälineenä lasten päiväkirurgisella hoitopolulla. Lasten vanhempien (n = 31) avoin kyselytutkimus taas osoitti, että hoitopolun haasteet liittyivät vanhempien ohjaamiseen, lapsen ja perheen tukemiseen sekä lapsen osallistamiseen omaan hoitopolkuunsa.

Vanhemmat toivoivat, että digitaalisen sovelluksen avulla voisi valmistautua toimenpiteeseen ja että sovellus mahdollistaisi yhteydenpidon perheen ja hoitohenkilökunnan välillä.
Tutkimus tuotti uutta tietoa siitä, millaista pelillistä mobiilisovellusta kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla tarvittaisiin. Tutkimuksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää sovel-
lusten ja interventioiden kehittämisen tukena.


Arja Rantalan "Pelillinen mobiilisovellusinterventio kouluikäisten lasten päiväkirurgisella hoitopolulla" on esitetty Oulun yliopiston terveyden ja biotieteiden tohtorikoulutustoimikunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi.

Kuva: Anne-Maj Aunula