Räätälöityjen koulutusohjelmien kehittäminen vähentää globaalia eriarvoisuutta lasten kivun hoidossa

Aikaisempi tutkimusnäyttö osoitti, että hyviä oppimistuloksia saavutetaan vastavuoroisella, moniammatillisella ja integroivalla koulutuksella, joka huomioi sairaanhoitajien tarpeet. Tältä pohjalta Abigail Kusi Amponsah kehitti Pediatric Pain Educational Program (PPEP) -koulutusohjelman, joka on räätälöity ghanalaisten sairaanhoitajien lasten kivun hoitoon liittyvien vahvuuksien, puutteiden ja toiveiden mukaiseksi.

Lapset kokevat usein kipua sairaalassa. Kipua aiheuttavat sairaudet, vammat sekä lääketieteelliset ja hoitotyön toimenpiteet. Puutteellisesti arvioidulla ja hoidetulla kivulla on haitallisia vaikutuksia lasten fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tämä puolestaan heikentää heidän elämänlaatuaan. Vaikutukset voivat näkyä vielä aikuisuudessakin. Hoitamaton kipu myös lisää uusintakäyntejä sairaalaan ja aiheuttaa lisäkustannuksia niin perheille, terveydenhuollolle kuin koko yhteiskunnalle.

Hoitokulttuurin havainnointi toi näkyväksi valta- ja resurssitekijöitä, jotka vaikuttivat lasten kivun hoidon toteutumiseen ghanalaisissa sairaaloissa.

– Jotta pystymme muuttamaan “olemme aina tehneet asiat täällä tavalla” -kulttuuria, koulutusohjelman tulee huomioida kulttuuriset tekijät, jota estävät tai edistävät lasten kivun hoitoa parantavien käytäntöjen juurruttamista, Kusi Amponsah painottaa.

Sairaanhoitajille suunnatun koulutusohjelman on keskityttävä eri ikäisten lasten luotettavaan kivun arviointiin ja hoitoon. Lapsia ja perheitä tulee ohjata aktiiviseen rooliin kivun hoidossa. Sairaaloiden on taas tarjottava riittävät resurssit, kuten lapsen ikään sopivat kivunarviointimittarit, riittävät lääkkeelliset ja ei-lääkkeelliset kivunlievitysvaihtoehdot, hoitoa tukevat kirjaamiskäytännöt sekä lapsille sopiva hoitoympäristö. Onnistunut kivun hoito syntyy osapuolien yhteistyönä.

On erittäin tärkeää pyrkiä vähentämään globaalia eriarvoisuutta lasten kivun hoidossa. Korkean tulotason maissa on selkeästi enemmän henkilöstö- ja materiaaliresursseja lasten sairaalahoitoon kuin alhaisen tulotason maissa.

– Puutteellinen lasten kivun hoito on globaali terveysongelma. Enemmän työtä on tehtävä erityisesti alhaisen tulotason maissa eriarvoisuuden vähentämiseksi, Kusi Amponsah tiivistää.

Abigail Kusi Amponsah väitteli 30.10.2020 Turun yliopistossa.

Väitös on luettavissa verkossa.