Subjektiivisten terveysvalitusten komponentit

Merkittävä osa väestöstä kokee päivittäin fyysisiä oireita, joihin vaikuttavat monet yksilölliset sekä ulkoiset tekijät. Hengitysterveyteen vaikuttaa ympäristötekijöiden ja biologisten tekijöiden ohella psyykkiset tekijät: Mielialahäiriöt lisäävät riskiä sairastua yleisiin kroonisiin hengityssairauksiin, mikä vaikuttaa myös hengitysoireiden voimakkuuden kokemiseen.

Psykiatriset sairaudet selittävät hengitysoireiden raportointia yhtä paljon kuin keuhkojen sairaustila. Oireiden tunnistamista selvittävissä kokeellisissa tutkimuksissa on havaittu, että koehenkilöiden yksilölliset, käyttäytymisen säätelyyn vaikuttavat psykologiset tekijät selittävät eroja oireiden tunnistamisessa ja reagoinnissa.

Myös sisäilmastoon liittyvissä pitkäaikaisissa ja hankalissa oireissa on tunnistettavissa objektiivisten hengitysoireiden lisäksi piirteitä, joiden ilmenemiseen edellä kuvatut tekijät voivat vaikuttaa. Oireita voi ilmetä ilman osoitettavissa olevia sisäympäristön rakenteellisia vikoja tai ne voivat ilmetä useissa eri ympäristöissä.

Toistaiseksi näille oireille ei ole vakiintuneita hoito- tai kuntoutusmuotoja eivätkä ne reagoi ympäristötekijöiden korjaukseen.

Psykososiaalisilla interventioilla ei todettu olevan vaikutusta tutkittavien elämänlaatuun, vaikka hoito saattaa ehkäistä tilan vaikeutumista. Terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät vaikuttavat väestötasolla terveydenhuollon ja inhimilliseen kuormaan. Ne ennustavat sairastumista hengityssairauteen ja ovat yhteydessä lisääntyneeseen terveyspalveluiden käyttöön samaan aikaan ilmenevistä psykiatrisista sairauksista huolimatta.

Lisätutkimusta tarvitaan yksilöllisistä hoitovasteeseen vaikuttavista tekijöistä. Kulttuuriset tekijät voivat vaikuttaa sisäympäristötekijöihin yhdistyvien oireiden ilmaantuvuuteen, niille annettuihin selitysmalleihin sekä hoitovaihtoehtojen kehittämiseen.

PsM Sanna Selinheimo väittelee 11.6.2021 klo 12.15 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Live stream.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa Heldassa.

Teksti: Anne-Maj Aunula