Terveysriskikäyttäytyminen on yleistä etiopialaisilla nuorilla

Jembere Berhanu Belihun tutkimuksen aihe, etiopialaisten nuorten terveyskäyttäytyminen, on tärkeä useasta syystä. Terveyden lähtökohtana on terveyttä edistävä toiminta, kun taas riskikäyttäytyminen on yhteydessä alentuneeseen terveystilaan.

Terveyskäyttäytyminen määrittää terveyttämme, hyvinvointiamme ja elämänlaatuamme. Terveyskäyttäytyminen rakentuu suhteessa aikaan, maantieteelliseen sijaintiin, kulttuuriin sekä fyysisiin, sosiaalisiin, ekonomisiin että poliittisiin olosuhteisiin. Sen rakentuminen alkaa jo elämän alkuvaiheessa.

Nuoruusiässä omaksuttu terveyskäyttäytyminen säilyy eliniän ajan. Terveyden edistäminen nuoruusiässä onkin yksi tärkeimmistä strategioista edistää globaalia terveyttä, koska terveysriskikäyttäytyminen nuoruusiässä on yhteydessä aikuisiän terveysongelmiin. Väitöstutkimus syventää ymmärrystä terveysriskikäyttäytymisen taustalla olevista tekijöistä, jotka synnyttävät terveyteen liittyvää eriarvoisuutta jo varhain elämässä.

Mitkä ovat väitöstutkimuksesi keskeiset tulokset?

Terveysriskikäyttäytyminen vaihteli sukupuolen, asuinalueen, vanhempien ammatin ja koulutuksen, uskonnon, elinolosuhteiden, koulumenestyksen ja iän suhteen tarkasteltuna. Pojilla oli etenkin epävarmuutta ruuasta, huonoa hygieniaa, unettomuutta, tupakointia, huumeiden ja alkoholin runsasta käyttöä, seksuaalista riskikäyttäytymistä ja liikkumatonta elämäntapaa.

Maaseudulla asuvien nuorten keskuudessa korostuivat lisääntynyt riski ruuan epävarmuudesta, runsas alkoholin käyttö, tupakansavulle altistuminen, seksuaalinen riskikäyttäytyminen, kiusaaminen, yksinäisyyden tunne, surullisuus, toivottomuus ja passivoituminen. Eniten epävarmuutta ruoasta kokivat lukiossa opiskelevat nuoret, joiden vanhemmat olivat viljelijöitä, päivittäisessä työssä käyviä tai eläkeläisiä.

Kaupungissa asuvilla nuorilla oli terveysriskikäyttäytymistä, etenkin tupakointia, ongelmia perheen, ikätoverien ja opettajien kanssa, tappelua, ryyppyputken jälkeen sairastumista, useita seksipartnereita ja liikkumatonta elämäntapaa. Yksin asuvilla nuorilla oli enemmän tupakansavulle altistumista, alkoholin käyttöä ja seksuaalista riskikäyttäytymistä. Musliminuorilla oli lisääntynyt riski huumeiden käyttöön.

Tulosten valossa nuorten terveysriskikäyttäytyminen on Etiopiassa yleistä ja poliittisten päättäjien, kansanterveystyön toimijoiden ja muiden ammattilaisten räätälöidyt interventiot nuorten terveyden edistämiseksi ovat tarpeellisia. Nuoruusiän riskikäyttäytyminen kuten tupakointi, alkoholin käyttö, vähäinen hedelmien ja kasvisten käyttö ja liikunnan puute ovat keskeisiä syitä aikuisiän kohonneelle kolesterolitasolle, korkealle verenpaineelle, diabetekselle ja lihavuudelle. Kroonisten sairauksien ehkäisyyn voisi olla tehokkainta panostaa muokkaamalla nuorten elinympäristöä jo ennen riskialttiiden elämäntapojen omaksumista.

Tutkimus tarjoaa nuorten terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun vaikuttaville henkilöille, perheille ja yhteisöille lähtökohtia keskustelulle, vaihtoehtojen tarkastelulle ja uusille ideoille ja käytännöille. Tärkeitä jatkotutkimuksen aiheita ovat nuorten terveysriskikäyttäytymisen lisäksi muun muassa nuoren ja vanhemman välinen kommunikaatio, masennus ja mielenterveys, liikunta- ja ravitsemustottumukset, lihavuus sekä terveyden epätasa-arvo ja sosiaalinen syrjäytyminen.

Miten väitöstutkimuksesi tuloksia voidaan hyödyntää käytännössä?

Poikkileikkaustutkimus valottaa eri taustatekijöiden yhteyttä terveysriskikäyttäytymiseen. Nuorten terveysriskikäyttäytyminen on varoitusmerkki tulevaisuuden terveyshaitoista. Esimerkiksi tupakointi lisää keuhkosyövän, sydän- ja verisuonitautien sekä aivoverenkiertohäiriöiden riskiä myöhemmin elämässä, mutta voi jo nuoruudessa heikentää hengityselimistön terveyttä. Siihen voi liittyä myös heikompaa suoriutumista koulussa ja taloudellisia vaikeuksia.

Alkoholin runsas käyttö on myös yhteydessä onnettomuuksiin, väkivaltaan, rikoksiin ja suojaamattomaan seksiin lyhyellä aikavälillä. Se ennustaa sydänsairauksia, diabetesta, maksasairauksia ja taloudellisia ongelmia.

Tytöillä, joilla on seksuaalista riskikäyttäytymistä eli seksuaalista aktiivisuutta ennen 16 vuoden ikää ja ehkäisyn laiminlyöntiä sekä useita seksipartnereita, on muita suurempi riski raiskauksiin ja hyväksikäyttöön, ei-toivottuihin raskauksiin, tarttuviin sukupuolitauteihin, HIViin/AIDSiin sekä vaarallisiin raskausajan häiriöihin. Tällaisten riskien vähentämisessä voidaan hyödyntää mm. väitöskirjan tarjoamaa tietoa.

Tutkimuksen keskeiset menetelmät ja aineistot

Poikkileikkaustutkimuksen aineisto kerättiin Etiopiassa 11-17 -vuotiailta opiskelevilta nuorilta (n= 927) kaupungissa ja maaseudulla vuonna 2010. Aineisto kerättiin käyttäen Global School Health Survey (GSHS) -kyselylomaketta. Lomake esitestattiin 30 saman ikäisellä nuorella, joiden äidinkieli oli amhara tai oromo.

Kyselylomakkeessa oli 49 monivalintakysymystä, joista 10 mittasi sosiodemografisia tekijöitä ja 39 terveyskäyttäytymistä. Aineisto analysoitiin käyttäen ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysia SPSS 25.0 -ohjelmalla. Tulokset esitettiin frekvensseinä (N), prosentteina (%), sekä käyttäen OR- ja CI -tunnuslukuja.

Jembere Berhanu Belihun väitöskirja “Health behaviors among adolescents in Ethiopia” tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa. Vastaväittäjänä toimii professori Katja Joronen Turun yliopistosta ja kustoksena dosentti Päivi Kankkunen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Hoitotieteen alaan kuuluva väitöskirja tarkastetaan 18.2.2022 terveystieteiden tiedekunnassa klo 12.00-17.00 Kuopion kampuksella. Tilaisuutta voi seurata verkossa (Teams).

Kuva: Pixapay

Kooste: Anne-Maj Aunula