Neuvottelukierros

Kunta-alalle saatiin sopimus 8.6.2022

Julkisella sektorilla sopimukset päättyivät 28.2.2022 Kunta-alan työnantajien luovuttua neuvotteluista. Tämä tarkoittaa sitä, että 1.3.2022 alkaen siirryttiin sopimuksettomaan tilaan.

11.5. Ilmoitettiin, että kaikki osapuolet eivät ole hyväksyneet 10.5. annettua sovintoesitystä. Neuvottelujen ajankohtaiset tiedot löytyvät Jukon sivuilta.

Käynnissä olevat toimet:

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto päättyi 8.6.2022 klo 24 sopimuksen synnyttyä.

Lisätietoa JUKO:n sivuilla.

Tietoa lakossa olleille:

Lakossa olleet:

Lakkoavustus lakkopäiviltä on 150€/päivä, josta 16€ on verovapaata ja sen yli menevästä osuudesta menee Verohallinnon päätöksenmukaisesti 45% veroa automaattisesti. Lakkoavustusta haetaan ilmoittamalla sähköpostilla lakossa olosta toimisto@taja.fi Lähetämme Sinulle lakkoavustuksen hakulomakkeen salattuna sähköpostilla, johon vastaamalla saat toimitettua tietosi turvallisesti avustuksen maksua varten.

Tietoa lakkoihin liittyen:

Mikä on lakonalaista työtä?

Lakonalaista työtä ovat lakon käynnistäneen järjestön työntekijöiden työtehtävät. Lähtökohtana on, että JUKOn lakon aikana tajalaisten työtehtävät ovat lakonalaista työtä. Vastaavasti Sote ry:n lakon aikana Tehyn ja Superin jäsenten työtehtävät ovat lakonalaista työtä. Lakko koskee siis työtehtäviä, ei työntekijöitä. Tajalaisten työtehtävissä voi olla sekä lakonalaista että lakon ulkopuolista työtä.

Voidaanko minut määrätä tekemään lakonalaista työtä?

Lakon aikana työssä olevien kohdalla noudatetaan ns. neutraliteettiperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että työtaistelun piiriin kuulumaton työntekijä ei ole velvollinen suorittamaan sellaisia lakonalaisia tehtäviä, joita hän ei tavanomaisestikaan suorita. Sinulle ei voida määrätä sellaisia lakonalaisia työtehtäviä, joita et normaalisti ole tehnyt tai johon sinua ei ole perehdytetty. Huomioi myös, että et tee tehtäviä joihin sinulla ei ole riittävää osaamista.

Mitä jos samoja työtehtäviä tekevistä osa on lakossa ja osa ei?

Työssä olevat tekevät lakon aikana vain omat normaalit työtehtävänsä ja noudattavat työvuoroluettelossa sovittua työaikaa. Lisä- ja ylityötä ei saa tehdä, eikä työaikasaldoa kerryttää liukuvan työajan saldoon tai työaikapankkiin. Yhteisestä työmäärästä tehdään vain oma osuus. Esimerkiksi vuodeosastolla työssä oleva sairaanhoitaja tekee vain sen määrän hoitotyötä, joka on työpäivän aikana mahdollista. Kirjallisia töitä ei saa jättää rästiin työtaistelun vuoksi, vaan ne on tehtävä tavanomaisessa aikataulussa.

Kuka määrittää, mikä on työntekijän normaali työtehtävä?

Normaali työtehtävä on sellainen, josta on sovittu työsopimuksessa ja johon työntekijä on saanut työturvallisuuslain 14 § mukaisen perehdytyksen. Työnantaja voi työnjohto-oikeuden perusteella määrätä, missä toimipisteessä työntekijä työskentelee.

Olenko rikkuri, jos en ole lakon käynnistäneen järjestön jäsen ja jatkan normaalia työtäni?

Et ole. Rikkureita ovat työntekijät, jotka työskentelevät lakon aikana lakonalaisissa työtehtävissä. Työtaistelulle voi osoittaa solidaarisuutta rajaamalla oman työn tiukasti ja pitämällä kiinni sovitusta työajasta.

Entä jos olen satunnaisesti tuurannut kollegoja, jotka ovat lakossa. Voidaanko minut määrätä tuuraamaan heitä lakon aikana?

Kyllä, mutta vain vastaavassa laajuudessa kuin normaalioloissakin. Työnantajalle on tärkeää selkeästi ilmaista, millaisen määrän työtä pystyy työpäivän aikana tekemään ja mitkä tehtävät jätetään hoitamatta. Työpäivä ei saa pidentyä eikä esim. kirjallisia töitä saa jättää rästiin, vaan ne on hoidettava samalla tavalla kuin normaalioloissakin.

Voidaanko minut siirtää kokonaan toisiin työtehtäviin (esim. hoitotyöhön)?

Kyllä. Työnantaja ei voi kuitenkaan siirtää työntekijää tekemään sellaista lakon alaista työtä, joka ei kuulu työntekijän normaaleihin työtehtäviin tai johon työntekijää ei ole perehdytetty tai johon ei ole riittävää osaamista.

Voidaanko minut siirtää lakon vuoksi poliklinikalta vuodeosastolle (tai toisin päin)?

Kyllä, jos sinulla on tarvittavat tiedot ja perehdytys vuodeosastolla tai poliklinikalla työskentelyyn.

Entä jos koen osaamiseni riittämättömäksi määrätyssä työpisteessä työskentelyyn?

Ilmoita esihenkilölle selkeästi, että työskentely kyseisessä työpisteessä voi vaarantaa sekä oman että potilaiden turvallisuuden. Työturvallisuuslain 14 § mukaan työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijä perehdytetään riittävästi työhön, työpaikan työolosuhteisiin, työssä käytettäviin työvälineisiin ja niiden oikeaan käyttöön sekä turvallisiin työtapoihin erityisesti ennen uuden työn tai tehtävän aloittamista tai työtehtävien muuttuessa. Terveydenhuollon ammattihenkilölain 26 § mukaan jokainen terveydenhuollon ammattihenkilö vastaa omasta toiminnastaan. Oman oikeusturvan kannalta on tärkeää selkeästi ilmoittaa työnantajalle oman osaamisen rajat.

Entä jos työnantaja määrää minut työhön em. työhön perusteluistani huolimatta?

Pyydä työnantajalta työmääräys kirjallisena. Ole yhteydessä työpaikan JUKOn luottamusmieheen ja työsuojeluvaltuutettuun. Jos koet työskentelystä olevan vakavaa vaaraa omalle terveydellesi, voi sinulla olla oikeus pidättäytyä työstä työturvallisuuslain 23 § perusteella. Keskustele tästä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Tarvittaessa voit olla yhteydessä myös työsuojeluviranomaiseen. Jos koet työskentelyn vaarantavan potilasturvallisuudelle, ole yhteydessä Valviraan.

Entä jos työnantaja määrää minut lakonalaiseen työhön, eikä kunnioita neutraliteettiperiaatetta?

Ilmaise työnantajalle, että ko. työ on lakonalaista työtä. Pyydä työnantajalta työmääräys kirjallisena. Ole yhteydessä työpaikan JUKOn luottamusmieheen asian selvittämiseksi. Jos asiaa ei saada ratkaistua, noudata työnantajan työmääräystä. Jälkikäteen selvitetään, onko kyseessä lain vastainen lakon murtamisen yritys.

Miten toimin, jos työn kuormitus nousee työtaistelun vuoksi kohtuuttoman korkeaksi?

Työnantajan on huolehdittava työsuojelusta myös työtaisteluiden aikana. Työnantaja ei saa teettää työssä olevilla työntekijöillä kohtuutonta määrää työtä eikä määrätä ylityöhön tai lisätyöhön. Jos työn kuormitus nousee, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun ja tarvittaessa työterveyshuoltoon.

Miten toimin, jos minuun kohdistetaan painostusta muiden työntekijöiden tai luottamushenkilöiden osalta?

Ole yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun ja ilmoita asiasta työnantajalle. Työssä oleviin työntekijöihin ei saa kohdistaan minkäänlaista häirintää. Kannattaa tehdä selväksi, että et ole kyseisen lakon piirissä. Työssä käyvien häirintä voi täyttää rikoksen tunnusmerkit.

Lisätietoa ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta

På svenska

Tulosta lakkoflaikku