Sairaanhoitajien tehtävän vaativuuden arvioinnit puutteellisia psykiatriassa

Akuuttipsykiatrisilla osastoilla työskentelevien sairaanhoitajien tehtävän vaativuuden arvioinnit eivät vaikuta olevan ajan tasalla. Tehtäväkohtainen palkkaus perustuu tehtävänkuvaukseen ja tehtävän vaativuuden arviointiin. Palkkauksen tarkistuksia ei kuitenkaan välttämättä tehdä, koska tehtävän vaativuuden muutosta ei voida todentaa puutteellisten tehtävän vaativuuden arviointien vuoksi.

Erityiset vaativuustekijät korostuvat psykiatriassa

Psykiatrisessa hoitotyössä akuuttiosastoilla sairaanhoitajien tehtävään liittyy erityisiä vaativuustekijöitä. Kyseiset vaativuustekijät eivät kuitenkaan näy tai näkyvät hyvin vaihtelevasti tehtävän vaativuuden arvioinneissa. Erityisiä vaativuustekijöitä ovat eri sairaanhoitopiireistä kerättyjen tehtävän vaativuuden arviointien (TVA) ja kokemustiedon perusteella esimerkiksi:

  • Toistuvat työtehtävien keskeytykset ja keskeneräisyyden sietäminen
  • Potilaan itsemääräämisoikeutta rajoittavan hoidon toteuttaminen
  • Korostuneet stressinsieto-, vuorovaikutus-, yhteistyö- ja tiimitaidot
  • Kyky hyödyntää empatiaa ja omaa persoonaa työvälineenä
  • Kyky kohdata aggressioita ja psyykkisiä tarpeita
  • Kyky säilyttää ammatillisuus myös erityisen haastavissa tilanteissa

Työehtosopimusten noudattaminen kyseenalaista

Nämä ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyön tuloksista tehdyt havainnot herättävät huolenaiheen.

Useissa sairaanhoitopiireissä sairaanhoitajien tehtävän vaativuuden arviointityö ei vaikuta noudattavan työehtosopimusten suosituksia. Kuinka monessa terveydenhuollon organisaatiossa sairaanhoitajilta puuttuvat kokonaan tehtäväkohtaiset ajantasaiset tehtävän vaativuuden arvioinnit? Kysymys on mielenkiintoinen myös siksi, että työntekijällä on oikeus saada pyynnöstä oma tehtävänkuvaus ja tehtävän vaativuuden arviointi.

Lisätiedot

Samuli Olkkonen, sairaanhoitaja (ylempi AMK)

puh. 0503765083, samuli.olkkonen@hoiva.fi

Kirjoittaja Samuli Olkkonen on Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen (ylempi AMK) opiskelija. Hänen opinnäytetyönsä ”Sairaanhoitajien työajankäytön jakautuminen psykiatrisella akuuttiosastolla” on valmistunut Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutusyksiköstä.

Opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannassa osoitteessa <http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021052010120>.