Alkoholista päihtyneen hoito päivystyksessä vaatii erityisosaamista ja myönteistä suhtautumista hoitohenkilökunnalta

Hoitohenkilökunnan suhtautumisella päihtyneeseen potilaaseen on merkitystä potilaan saamaan hoitoon ja kohteluun päivystyksessä. Henkilökunnan on tärkeä ymmärtää se, mitä osaamista heillä tulee olla, kun he kohtaavat alkoholista päihtyneen potilaan.

Terveydenhuollon hoitohenkilökunnalla on merkittävä rooli alkoholinkäytön aiheuttamien terveysriskien ehkäisemisessä ja havaitsemisessa. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmallinen käyttö tunnistetaan ja siihen osataan puuttua, sitä pienempi on haittojen riski ja varsinaisen päihdehoidon tarve.

Päivystyspoliklinikoiden hoitohenkilökunta kohtaa alkoholista päihtyneitä potilaita lähes jokaisessa työvuorossaan. Hoitajien on osattava arvioida alkoholin riskikäyttöä sekä neuvonta- ja ohjausosaamista, jotta he voivat hoitaa näitä potilaita asianmukaisesti.

Tiina Hakalan tutkimuksen mukaan kokeneemmat, pidempään päivystyksessä työskennelleet hoitajat pitivät eettistä osaamista ja vuorovaikutusosaamista sekä alkoholin riskikäytön arviointitaitoa vähemmän tärkeänä kuin vähemmän aikaa päivystyksessä työskennelleet. Huolimatta eroista hoitajat pitivät jokaista osaamisaluetta vähintäänkin jonkin verran tärkeänä.

Hoitohenkilökunnan suvaitsevalla asenteella on merkitystä potilaan saamaan hoitoon ja sen onnistumiseen päivystyksessä. - Päihtyneet potilaat herättävät monenlaisia tunteita hoitohenkilökunnassa. Negatiiviset asenteet voivat viivästyttää päihtyneen asianmukaista hoitoa. Alkoholista päihtyneen potilaan hoito on kuitenkin osa päivystyspoliklinikan hoitohenkilökunnan työtä ja alkoholin riskikäyttöön puuttuminen tulisi olla rutiinia päivystyksen hoitajien työssä, Hakala kertoo.

Esille tuli myös positiivisia asioita, joilla oli merkitystä hoitohenkilökunnan sitoutumiseen päihtyneiden hoitoon: Hoitajat halusivat uskoa potilaan mahdollisuuteen vähentää tai lopettaa alkoholin käyttö. Heidän näkemyksiensä mukaan potilasta tuli kunnioittaa, kohdella syyllistämättä ja tuomitsematta - potilas on ihminen alkoholin käytön takana.

- Tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa täydennyskoulutusta ja luotaessa kriteeristöä alkoholista päihtyneen potilaan hoidon osaamisen vaatimuksista päivystyksessä. Tuloksia voidaan hyödyntää myös hoitotyön peruskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, Hakala toteaa.

Terveystieteiden maisteri Tiina Hakala tutki väitöskirjassaan hoitohenkilökunnan asenteita ja osaamista alkoholista päihtyneiden potilaiden päivystyshoidossa.

Väitöstilaisuus pidettiin Tampereen yliopistossa 30.10.2020.

Väitöskirja luettavissa verkossa