Viikonloppuilmiö näkyy sekä päivystyspotilailla, että elektiivisillä potilailla

Viikonloppuisin sisäänkirjattujen potilaiden kuolleisuus on suurempaa useilla erikoisaloilla

Kor­va- ne­nä ja kurkku­tautien eri­kois­lää­käri Mo­rag Tol­vi tutki väitöksessään hoidon laatua ja viikonloppuilmiötä eri erikoisaloilla HUS:n alueella. Sairaalakuolleisuuden viikonloppuilmiöllä tarkoitetaan viikonloppuna sisäänkirjattujen suurempaa kuolleisuutta sairaalassa tai 30 kotiutuksesta.Ilmiö on kansainvälinen, eikä sille ole löydetty selitystä. Tutkimuksessa selvisi, että viikonloppuilmiölle alttiimpia erikoisaloja olivat sisätaudit, kirurgia, naistentaudit ja neurologia.

Tarkastelun kohteena oli myös päiväkirurgisten potilaiden hoidon laatu KNK- ja ortopedisessä sekä käsikirurgiassa. HUS:n kriteerit päiväkirurgiseksi potilaaksi todettiin toimiviksi. Kansainvälisesti vertailtuna leikkauksen jälkeen osastolle suunnittelemattomasti jääviä tai uudelleen hoitoon hakeutuvia potilaita oli vähän.

Hoidon laadun eroavaisuudet viikonpäivissä on hyvä tunnistaa esimerkiksi harkittaessa viikonloppuna tehtäviä elektiivisiä leikkauksia. Tolvin tutkimus tunnisti myös tärkeitä riskiryhmiä päiväkirurgian kotiutuksen kannalta.

LL Morag Tolvi väitteli Helsingin yliopistossa 20.11.2020.

Väitös The wee­kend ef­fect and read­missions in the Hel­sinki and Uu­simaa hos­pital dist­rict - Pa­tient sa­fety in secon­dary and ter­tiary health ca­re on luettavissa verkossa.